ورود به مدرنیسم یا تحولاتی نمایشی

Shargh - - جهان -

ولیعهــد جوان عربســتان، محمد بن سلمان، در حال شکستن یکسری تابوهای اجتماعی است. در این راستا آزادی رانندگــی بــرای زنــان بیش از دیگر اصلاحات برجســته شده است. آیا عربســتان به ســوی مدرنیسم گام برمیدارد؟ دانیل هشــلر، نویســنده آلماني، ضمن اشاره به تازهترین اقدام در ایــن زمینه، یعنی پخش کنســرت امکلثــوم، خواننــده پــرآوازه مصری در تلویزیــون دولتی، مینویســد: «در کشورهای دیگر شاید پخش تلویزیونی این کنســرت که ۳۰ سال پیش برگزار شــده، یک تماشاچی را به خود جلب نمیکــرد، امــا در عربســتان اقدامی جنجالی بود، زیرا در این کشور بهشدت محافظهکار، موسیقی حرام است».

او ســپس بــه آزادی رانندگــی برای زنان میپــردازد: «صدها هزار زن ســعودی بهزودی در خیابانها آمــوزش رانندگــی خواهنــد دید، درحالیکه همیــن چند وقت پیش یک روحانی بانفوذ، رانندگی زنان را خطری بــرای امنیت جامعه عنوان کرده بــود». بــه اعتقاد نویســنده مطلــب وبســایت تاگــس شــاو، افزایــش حقوق زنان در عربســتان پایههای نظام مردسالار اجتماعی را به لرزه خواهد انداخت. زنانی که تا امروز برای انجام هر کاری یک قیم مرد لازم داشتند، ناگهان در بسیاری موارد دارای حقوق برابر میشوند و میتوانند کارهای اداری را خودشان انجام دهند و در تعیین سرنوشــت خود تا حدودی سهیم باشند.

به اعتقاد هشــلر، هنــوز تا برابری حقوقــی زن و مــرد در عربســتان سعودی راه زیادی باید پیموده شود. او به لباس زنان و مجازاتهای سنگینی که برای «روابط نامشروع» زنان در این کشور در نظر گرفته شده اشاره میکند و مینویسد: «به نظر میرسد گشایش محتاطانه این جامعه بســته، اقدامی تاکتیکی اســت. خاندان ســلطنتی با بحران دستوپنجه نرم میکند و بدون اصلاحات اصولــی اقتصادی، بالاخره روزی با خطر ورشکســتگی اقتصادی مواجــه خواهــد شــد». او در ادامه به ســقوط بهای نفت اشــاره میکند و اینکــه طلای ســیاه تا ابد پشــتوانه اقتصــادی عربســتان نخواهــد بود. «بههمیندلیل ولیعهد جوان، محمد بن سلمان، یکسری اصلاحات اساسی در نظر گرفته است: کاهش کمکهای دولتی، خصوصیســازی شرکتهای کلان و تقویــت بخــش خصوصی». نویســنده مقاله تاگس شــاو، معتقد است موفقیت اینگونه اقدامات بدون مشارکت زنان امکانپذیر نخواهد بود.

«خوشرقصی»برایغرب؟

دانیل هشلر مینویسد: «حقوق بیشــتر بــرای زنــان، کنســرت و برنامههای فرهنگــی میتوانند به آراستن وجهه عربستان سعودی در غرب کمک کنند. امید ســعودیها این اســت که این اقدامات به جذب ســرمایهگذاران و تقویــت صنعت گردشــگری کمک کند، صنعتی که تاکنون به آن اهمیت داده نشده».

او درعینحــال تأکیــد میکنــد گشایش جامعه ســنتی خطراتی هم در پی خواهد داشــت. او در این راستا از هشدارهای افراطیون در شبکههای اجتماعی نام میبرد که «خاطیان» را از «عذاب الهی» میترسانند.

شــورایعالی علمــای دینــی عربســتان که در سیاستگذاری نقش برجســتهای دارد تاکنــون در رابطه با اصلاحات ولیعهد این کشــور سکوت کرده اســت و به نظر میرســد با این اصلاحات مخالفتی ندارد. نویســنده مقاله وبســایت تاگس شاو در پایان تأکیــد میکنــد اقدامــات محمد بن ســلمان فعلا بیانگر تغییر و تحولات اساســی در عربستان سعودی نیستند و مینویسد: «هنوز پیگرد و فشار زیاد بــر منتقــدان رژیم و دســتگیریهای خودســرانه و شــکنجه در دستور کار است و هیچ نشــانهای مبنی بر اینکه پادشاه حاضر اســت اندکی از قدرت مطلقــه خــود را واگذار کنــد، وجود ندارد. این اصلاحات برای برخی جنبه نمادیــن دارد و آن را وســیلهای برای آراســتن وجهه عربستان میدانند، اما برای میلیونها زن سعودی بهمراتب بیش از این هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.