منظورم خرابکردن خانه بر سرشان نبود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سیاســت: تکذیب از امامجمعه، اصرار از زائری. درحالیکه دفتــر آیتالله طباطبایینــژاد، امامجمعه اصفهــان، اظهــارات منتســب بــه او دربــاره «لزوم خرابکردن خانه روی سر فردی که نماز جمعه را ترک کند»، ناقص خوانده و اعلام کرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.