نشانههای افول دیپلماسی ایرانی

Shargh - - صفحه اول - فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل

شواهد بسیاری نشان میدهد ریشههای تحریم بانکی اروپا علیه ایران به پیش از ترامپ بازمیگردد. اجــازه میخواهم بــه تجربهای شخصی اشاره کنم. 37 سال پیش از طریق بانک فرانســوی سوســیته ژنرال که در ایران نمایندگی بدون گیشــه داشت، حساب پساندازی در بخش مشــتریان خارجی آن بانک در پاریس گشودم. مقصودم افزودن تدریجی موجودی آن بود تا در زمان خود بتوانم هزینههای تحصیلات تکمیلی دو فرزندم را در خارج تأمین کنم. پس از پایان تحصیلات فرزندانم در حدود 12 ســال پیش که دیگر نیازی به آن حساب نداشــتم، در ســفری به پاریس برای تسویهحساب و بستن آن حساب مراجعه کردم. خانمی که آن حساب زیر نظر او بود، توصیه و اصرار کرد که بعد از 25 سال )در آن زمان( بهتر اســت مبلغی در آن باقی بماند و حساب بسته نشــود. کمتر از 450 یورو در آن حساب باقی ماند و صورتحســابهای ماهانه به نشانی من در تهران ارسال میشــد. در تمام دوران تحریمها که حساب خارجی خیلیها بسته شد، با حساب مختصر من کاری نداشــتند. دو ســال پیش، پیش از انتخابات آمریــکا و رویکارآمدن ترامــپ و در زمانی که برجام امضا و تحریمها برداشــته شده بود، از سوسیته ژنرال نامهای به دســتم رســید که اعلام کرده بودند چون ایرانی هستم، حساب من بسته میشود و قابل انتقال به ایران هم نیست؛ مگر اینکه به حساب دیگر من در خارج از ایران منتقل شود. چنین حسابی هم نداشتم. با ایمیل تقاضا کردم به حســاب بــرادرزادهام منتقل شــود که پاسخی داده نشــد. در ماه ژانویه امسال که به پاریس رفته بودم، به بانک مراجعه کردم که تتمه حســاب را پس بگیرم. با گشادهرویی فتوکپی گذرنامه و تقاضانامهای از من گرفتند تا اقدام شود. هفته بعد دوبــاره مراجعه کــردم، بار دیگر رونوشــت گذرنامه را خواســتند و بهانههایی تراشــیدند. سرانجام وقتی به فرزندم که پافشــاری میکرد پرخاش کردند، او در پاسخ گفت شما طوری رفتار میکنید که انگار دزد من هستم! متصدی بانک گفت این حرف توهین و به این معنی است که ما دزد هســتیم. فرزندم گفت توهین هنگامی اســت که شما دزد نباشید و پسندادن تتمه حسابی که با نژادپرستی بستهاید، جز دزدی نیست. به هر حال به یکی از نزدیکان نمایندگی دادم و بازگشتم ولی پول را خوردند. خوشحال شدم که پولدار نبودم. احساس کسی را دارم که دستش در تصادف بشکند و همه بگویند شانس آوردی کمرت نشکست یا مغزت متلاشــی نشــد. در واقع آن روحیه آغازین برجامی و ابراز خوشبینی که شرکتها و گروههای دیپلماتیک و اقتصــادی غربی را روانه تهــران میکرد و منجر به آزادی مبلغ معتنابهی از سپرده ایران در آمریکا شد و صحبت از همکاری شرکت فورد در صنعت اتومبیل ایران و شرکتهای نفتی را در نفت و گاز و پتروشیمی مطرح کرد، بســیار زود با برخی رفتارها و شــعارهای غیرســازنده در ایران بهویژه علیه آمریکا، کمرنگ شد. آن اشتیاق فرونشست و از همان زمان در عمل تحریم ناگفتهای را از ســر گرفتند، به بهانــه اینکه دولتها برجام را قبول دارند اما نمیتوانند بانکها و شرکتها را ملزم بــه معامله کنند. در همــان زمان بانکهای انگلیــس، امارات و کانادا نیز حســابهای ایرانیان را بســتند. برخی از بانکهای کانادایی و انگلیســی در اجرای این دســتور چنان شــتابزده عمل کردند که حساب کاناداییها و انگلیســیهای ایرانیتبار را هم بدون توجه به مســئولیتهای قانونی خود بستند که بعدا بر اثر شــکایت صاحبان حساب رفع محدودیت شــد. بهاینترتیب حمایت اروپاییان از ادامه برجام را میتوان بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از دسترســی ایران به سلاح هســتهای تلقی کرد، نه ابزاری قانونی برای رفع واقعی و عملی تحریمها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.