ظريف در آفريقايجنوبي

Shargh - - سياست -

روز گذشته وزير خارجه ايران با همتاي آفريقايي خود ديدار کرد؛ محور گفتوگوي محمدجواد ظريف با «لينديوي سيسيولو»، وزير خارجه آفريقايجنوبي، بررســي مناســبات دوجانبه ايــران با اين کشــور و تحــولات بينالمللي بعد از خــروج آمريکا از برجام اســت.ظريف در بــدو ورود بــه آفريقايجنوبي، در جمع خبرنگاران درباره ســفرش به اين کشور درباره رونــد مذاکرات با اتحاديه اروپا، چين و روســيه پس از خــروج آمريکا از برجــام گفــت: «در آخرين دور گفتوگوهاي کارشناســي که هفته گذشته در تهران برگزار شــد، يک بار ديگر همه اعضاي باقيمانده در برجام تعهد خود را براي اينکه اقدامات لازم را براي تضمين برخورداري ايران از دســتاوردهاي اقتصادي برجام انجام بدهند، اعــام کردند». او افزود: «البته هنوز ما بســته عملياتي لازم را دريافــت نکردهايم. همکاران مــا در اتحاديه اروپا و همــکاران چيني و روســيهای عنوان کردند که مشــغول کارکردن روي همين بسته هستند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.