سند جديد از پرداخت ۴۰ هزار دلاري گروهک منافقين به بولتون

Shargh - - سياست -

فارس: ســندي که بهتازگي منتشــر شــده، نشان ميدهد گروهک تروريستي منافقين، سال ۲۰۱۷ مبلغ ۴۰ هزار دلار به جان بولتون، مشاور امنيت ملي فعلي کاخ سفيد، بابت سخنراني در يکي از ميتينگهايش در پاريس پرداخت کرده است. اظهارنامه مالي که «دفتر امور اخاقي دولت ايالات متحده آمريکا» آن را ژانويه ۲۰۱8 براي «جان بولتون» تهيه کرده، نشــان ميدهد او براي شرکت در نشست گروهک تروريستي منافقين که ســال قبلتر در پاريس برگزار شده، ۴۰ هزار دلار به عنوان «کارمزد سخنراني» دريافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.