من قورمهسبزي ميخورم

Shargh - - سياست - )ايلنا(

ناصــر موســويلارگاني: نمايندههــا ريختوپاش خاصي ندارند، ميهماناني از روستا دارم که باورشان نميشود من قورمهسبزي ميخورم. ميگويند چرا شما وقتي نماينده هســتيد، اين غذا را ميخوريد؟ هزينههاي مجلــس از جيب مردم نميشــود که مردم بتوانند به آن معترض باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.