در حسن و اشكال نظام همه سهيماند

Shargh - - سياست - )ايلنا(

حاتم قادري: اگر نظام حسني دارد، متعلق به همه جناحهاســت و اگر مشکلي است همه سهيماند. اين طور نباشد که اگر مشکلي است، گردن اين يا آن جناح بيندازيم. سال ۵8 بسياري از جناحها از امام حمايت ميکردند، ممکن اســت من امروز منتقد باشم اما نبايد تاريخ را تحريف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.