نگاه شهوتآميز موجب ضعف چشم ميشود

Shargh - - سياست - )خبرگزاري حوزه(

حســین مظاهري، رئیس حــوزه علمیه اصفهان: نگاههاي شــهوتآميز موجب ضعف چشم و در قيامت موجب کوري ميشــود. يکــي از علماي اصفهان خيلي پير شده بود اما چشمهاي جواني داشت. زن عفيف زني است که چادر داشته و سر تا پايش پوشيده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.