درخواست وکلا براي توقف اعدام رامين حسينپناهي

Shargh - - سياست -

ايسنا: جمعي از وکا دادگستري در نامهاي خطاب به مقام معظم رهبري خواســتار توقف حکم اعدام رامين حسينپناهي شدند. در بخشي از اين نامه آمده است: «در اين عيد شــريف و سعيد مناطق کردنشين ايران اسامي که مرکز فرهنگ، هنر و دينداري هستند، از حضرتعالي بــه عنوان رهبر جمهوري اســامي درخواست رســيدگي توأم با رأفت و بردباري در مورد پرونده رامين حســينپناهي، يکي از شهروندان استان کردســتان که به اتهام بغي در زندان مرکزي سنندج در انتظــار اجراي حکم اعدام قرار دارد را دارند. چون طرف اتهام بغي موضوع مــاده ۲8۷ قانون مجازات اسامي حکومت است و حسب رويه مرسوم در صدر حکومت اســامي، رهبر حق دستور رســيدگي توأم با بردباري و ســعهصدر و مدارا و عفــو در برخورد با متهميــن اين اتهام را دارد». رامين حســينپناهي در تاريخ ۴/۲/۱396 در شهر سنندج دستگير و در شعبه اول دادگاه انقاب ســنندج به اتهام بغي محکوم به اعدام شــد و در نهايت شــعبه 39 ديوان عالي کشور رأي را تأييد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.