نسرين ستوده بازداشت شد

Shargh - - سياست -

ايســنا: رضا خندان، همسر نســرين ستوده، از بازداشت همســرش خبر داد. او گفت: «همسرم ظهر امروز )ديروز( با حکم جلب بازداشت شد». خندان افزود: «هنوز از اتهام او اطاعي ندارم، ولي وقتي از مأموران موضوع را پرسيدم، گفتند بهدليل حکم پنج ســال حبســي که قبا براي وي )غيابا( صادر شده، بازداشت شده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.