بيانيه اعتراضي کانون صنفي معلمان استان تهران

Shargh - - سياست -

شرق: کانــون صنفي معلمان استان تهران، در بيانيهاي ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفــي، خواهان انتقال فــوري محمد حبيبي به زندان اوين و ســپس ايجاد شــرايطي براي آزادي او شــد. اين کانــون همچنين دربــاره پيامدهاي ممانعت از درمان اسماعيل عبدي هشدار داده و خواهان دسترسي فوري اسماعيل عبدي و محمد حبيبي بــه خدمات درماني مناســب در خارج از زندان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.