نشانههای افول دیپلماسی ایرانی

Shargh - - اقتصاد -

اگــر اختلافنظرهایی هم با آمریــکا دارند، ربطی به وحدت نظرشــان در مقابله با ایران بــرای دفاع از موجودیت اسرائیل ندارد. خانم مرکل از همان دو سال پیش تعامل آلمان را با ایران منوط به رفع تهدید علیه اســرائیل کرد و فرانسه و بریتانیا نیز بارها بهطور علنی یا عملی همین سیاســت را اتخاذ کردهاند. البته لابی اسرائیل و جذابیت مالی عربســتان هم بیتأثیر نبوده اســت. اکنون که آمریکا مسیر تهدیدهای جدیتری را برای یک راهحل نهایی در پیش گرفته اســت، خروج شــرکتهای فرانســوی و برخی دیگر از شرکتهای اروپایی از مشــارکتهای سودبخش در ایران و بهویژه بــه تعویق انداختن لایحــه الحاق ایــران به مقررات FATF در مجلــس که همــکاری بانکی بــا ایران را منــوط به قبول مقررات ضدپولشــویی و انتقال وجه به گروهها و ســازمانهای تروریستی میکند، بهتدریج ادامه راه اقدامات دیپلماتیک را مسدود کرده و حضور چشمگیرتر افراد غیرسیاسی در صحنه، نشان از ترجیح شیوههای غیردیپلماتیک بر دیپلماسی برد-برد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.