اختصاص ۱۲۰ ميليون دلار ارز ۳۸۰۰ تومانی به واردات کاغذ

Shargh - - اقتصاد -

یک مقام مسئول از اختصاص120 میلیون دلار ارز با نرخ سههزارو 800 تومان به واردکنندگان کاغذ خبر داد و گفت: یارانه 400تومانی مابهالتفاوت دلار چهارهزارو 200 تومانی با سههزارو 800 تومانی به مصرفکنندگان کاغــذ روزنامه اختصاص مییابد. به گزارش مهــر، ابوالفضــل روغنیگلپایگانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر بازار کاغذ گفت: متأسفانه نوسانات نرخ ارز توانســت بازار کاغذ را هم برهم بریزد که البته براســاساین دولت وعده داده تا 120 میلیون دلار ارز را بــه واردکنندگان کاغــذ اختصاص دهد تــا بتوانند بــازار را کنترل کنند. رئیس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: براســاساین نــرخ ارزی که برای این 120 میلیون دلار در نظر گرفته شده، سههزارو 800 تومان اســت که در واقع به صــورت مابهالتفاوت به مصرفکننده نهایی داده میشــود. او با تشریح وضعیت کنونی صادرات و تولید کاغذ خاطرنشان کرد: هماکنون ایران صادرکننده کاغذ بســتهبندی به اروپا و بهویژه کشــور انگلیس است که اگرچه این کشور استانداردهای ســختگیرانهای دارد؛ اما بههرحــال واردات کاغذ را از ایران به دلیل کیفیت بالا انجام میدهد. براساساین حال صنعت کاغذ بســتهبندی مســاعدتر از دیگر بخشهای صنعت کاغذ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.