جهش قابل تأمول ثب ستسوفارسشهواردابا دتلاارزر4200 توماني

Shargh - - اقتصاد -

ضمــن اینکــه ادامه از صفحه اول

وا ر دکننــد ه کالاي خــود را بــا ارز چهارهزارو 200 توماني وارد ميکند و با قیمت ارز بازار آزاد ميفروشد، همین موجب افزایش ســطح عمومي قیمتها خواهد شد. همچنــان که هــادي موســوينیک، کارشــناس اقتصــادي، در گفتوگو با «شــرق» برآورد ميکند، هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، موجــب افزایش دو درصدي نرخ تورم ميشود.

تعديل شکاف نرخ ارز رسمي و آزاد

به گزارش «شرق»، آمارهاي رسمي نشــان ميدهــد در دو مــاه نخســت ســالجاري، با احتساب میعانات گازي، 18میلیونو 7۶8 هزار تــن کالا بــه ارزش هفتمیلیاردو 739 میلیون دلار از کشور صادر شده است که این میزان نســبت بهمدت مشــابه ســال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش 22 درصد رشد داشته است. براساس این آمارها، چین، امارات، عراق، افغانستان و هنــد پنج بازار نخســت صادراتي ایران در ســال جاري بودهاند. در دو ماه نخســت ســال جاری 20 میلیارد دلار ثبت ســفارش براي واردات به کشــور انجام شده است.

ایــن رقم در مقایســه با ثبت ســفارش واردات 12 میلیــارد دلاري در مدت مشــابه ســال قبل، از ۶۶ درصد رشــد حکایــت دارد کــه ميتواند پیامد سیاستهاي ارزي اخیر و تخصیص دلار چهارهزارو 200 توماني به همه واردکنندگان باشد. این نکته را رئیس پژوهشــکده پولي و بانکــي نیز تأیید ميکند. او در آخریــن اظهــارات خود گفته اســت: «زماني که نرخ ارز تعدیل ميشــود و نــرخ ارز تخصیصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشــته باشــد، بهطور طبیعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظهاي پیدا ميکند. باید سیستمي داشته باشیم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غیرواقعي بشناسد تــا تخصیص ارز براي واردات متناســب بــا نیازها باشــد. با توجه به اینکه نرخ تعیینشده براي تأمین ارز واردات نرخ جذابي اســت، ثبت ســفارشهاي غیرواقعي به وجود آمده است.

به نظر من این طبیعي اســت و تردیدي نیســت بخشــي از ثبت ســفارشها واقعي نباشــد و حتي ممکن است بخشــي از ثبت سفارشها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالي که رئیس پژوهشکده پولي و بانکي ثبت سفارشــات غیرواقعي را طبیعي ميدانــد، امــا کارشناســان اقتصــادي تأکیــد ميکنند که دولــت باید سیســتمي را براي نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ایجــاد کنــد، در غیــر اینصــورت ســطح عمومــي قیمتها افزایــش پیدا ميکند بــدون اینکــه حاصــل تولیــد مولدي باشد.

طبــق نظریههاي اقتصادي، واردات کمتــر و ســاماندهي صــادرات باید یکــي از اهداف سیاســتهاي ارزي کشــورها باشد، اما آمارها نشان ميدهند در حال حاضــر رویهاي عکس این مســئله در حال پیشــروي اســت. در شــرایط کنوني، جذابیت صادرات براي صادرکننــده با قیمــت ارز فعلي کاهــش یافته و واردکننــده کــه ميتواند از ظرفیتهــاي مختلف فعلي اســتفاده کند، تشــویق به واردات ميشود. بخش مهمي از علت افزایش ۶۶درصدي واردات، اســتفاده از فرصت ایجادشده براي دریافت ارز دولتي اســت که تفــاوت بیــش از دوهزار و ۵00توماني با نرخ معاملهشده در بــازار آزاد دارد. این موضوع بســیاري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.

هــادي موســوينیک، کارشــناس اقتصــادي، در گفتوگــو بــا «شــرق»، تنهــا راه برونرفــت از بزرگنمایــي واردات را تعدیــل مابهالتفاوت نرخ ارز رســمي و نــرخ مورد معاملــه در بــازار ميداند. او توضیــح داد: درحــال حاضر میان نرخ رســمي و نرخ ارز بــازار تفاوت دوهزارو 800 توماني وجود دارد. با این اختلاف طبیعي است

جذابيت صادرات براي صادرکننده با قيمت ارز فعلي کاهش يافته و واردکننده که ميتواند از ظرفيتهاي مختلف فعلي استفاده کند، تشويق به واردات ميشود. بخش مهمي از علت افزايش 66درصدي واردات، استفاده از فرصت ايجادشده براي دريافت ارز دولتي است که تفاوت بيش از دوهزار و 500توماني با نرخ معاملهشده در بازار آزاد دارد. اين موضوع بسياري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.

افرادي که در تجارت هســتند، تمایل زیادي به دسترسي ارز دولتي داشته باشــند. بهتریــن راه بهدســتآوردن این دسترســي کانــال واردات و ثبت ســفارش است. در این شــرایط تاجر کالایــي را که وارد ميکند، متناســب با نرخهــاي بــازار آزاد آن را عرضه ميکند.

او افزود: در چنین شرایطي رقابت میان واردکنندهها که کدام یک به ارز چهارهزارو 200 توماني دسترسي پیدا کنند، شــدت پیدا ميکند و استفاده از رانــت و تمایل به اخــذ رانت قويتر ميشود.

پيشبيني نــرخ تــورم دورقمي بــراي ماههاي پيشرو

موســوينیک در توضیح نقش ســامانه نیما در نظارت و کنترل بر ثبت ســفارشها گفت: ســامانه نیما نميتواند هیچ تغییــري در این فضا به وجود بیــاورد چــون اساســا چنیــن کارکردي بــراي آن تعریف نشــده است. اینکه کدام ثبتکننده سفارش واردکننده واقعي هســت و کدام نیست، اصلا قابل رصد نیســت. میزان سفارشــات را فقــط ميتواند کنترل کند.

او تأکیــد کرد: علت عمــده افزایش ۶۶درصدي میزان واردات تفاوت نرخ ارز رســمي و غیررسمي اســت و دولــت براي ســاماندهي میــزان واردات چــارهاي ندارد جــز اینکــه این شــکاف را تعدیل کنــد. اینکه در چــه رقمي این دو نــرخ به یکدیگر نزدیک شــوند، به شــرایط سیاســي بینالمللي ما ربط دارد. موســوينیک با تأکید بــر اینکه افزایش نــرخ ارز همواره همراه با افزایش ســطح عمومي قیمتهاست، گفت: افزایش هر 10 درصد نرخ ارز، افزایش حــدود دودرصدي نرخ تــورم را به دنبال دارد. اگرچــه در دو ماه اخیر ما بروز تورمي افزایش قیمــت ارز را بــر آمارهــا و اطلاعات منتشرشــده شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفي ندیدهایم، اما نهادهاي آماري چندان هم دستشــان باز نیست کــه با تغییــر ضرایب اهمیت ســعي در کتمان اثر تورمي افزایش نرخ ارز داشــته باشــند. بنابراین در ماههــاي پیشِرو قطعا نرخ تورم ما دیگر تکرقمي نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.