شناخت حریفان، امتياز بزرگ ایران

Shargh - - اقتصاد -

کارلوس کــيروش در بازي دوســتانه با ترکیه دو هدف را دنبال کرد؛ نخست اینکه سطح انتظارات مردم را مدیریت کرد و دوم اینکه سعي کرد حریفان را گمراه کند. به نظر من ترکیب بازي با مراکش با آنچه در بازي با ترکیه دیدیم، متفاوت خواهــد بود. تیم ملي ما این امتیاز را در مقایسه با حریفان دارد که سرمربي ما نسبت به حریفان شناخت کاملتري دارد. در آنسو ایران براي مراکش و پرتغال تیمي کمترشناختهشده خواهد بود؛ این مزیت ميتواند در این دو بازي کمک کند. در بازي اول، مراکش با تیمي که کمتر نســبت به آن شناخت دارد، روبهرو ميشــود. در بازي با پرتغال هم موضوع تکرار ميشــود. سرمربي ما هفت سال است که با تیم ایــران کار ميکند و قبلش هم ســرمربي پرتغال بوده است. مسلما شناختي که او نسبت به پرتغال دارد، با شناختي که پرتغال از ایران دارد، قابل مقایسه نیست و همین فاکتورهاي شناخت و غافلگیري ميتواند ما را به دو امتیاز برساند.جام جهاني همیشه جایي بوده که ماحصل چند سال مسائل تاکتیکي و ایدههاي فوتبالي در آن ارائه شــده اســت. تیمها بر اســاس ایدهاي که دارند، دو، سه ســال کار ميکنند تا آن ایده و برنامه را در جام جهاني که محــل نتیجهگرفتن از کارهاي دو، سه ســال قبل اســت، اجرا کنند.در این سالها آنچه در فوتبال دنیا دیده شــد، این اســت که اکثر تیمها از ایده فوتبال با مالکیت بالاي تــوپ عبور کردند و حالا فوتبال براســاس قابلیت بدني و دوندگي بسیار بالا در اولویت قرار گرفته اســت. پیشبیني من این است که در جام جهاني 2018 ما فوتبالي مبتني بر قدرت بدني و دوندگي را شاهد خواهیم بود. در این میان تیمهایي مثل پرتغــال، آرژانتین، برزیل و بلژیک توانســتند این سبک بازي را با خلاقیت فردي تلفیق کنند؛ چراکه ابزار این کار را داشــتند.با بررسي تمامي این موارد فرانسه، اســپانیا و انگلیــس را مدعیان اصلي جــام ميدانم. البته پیشبیني ما هم اکنون براســاس تحلیلهایمان اســت. در جام جهاني بازيها به نقطهاي ميرســد کــه یک لحظه نتیجه را رقم ميزند؛ بهویژه در مراحل حذفي این موضوع بارها دیده شــده اســت. یک تیم خوب در یک لحظه کنار رفته است. براي همین شاید پیشبینيها با واقعیت همخواني نداشته باشد. اخراج سرمربي اســپانیا یک روز پیش از شروع جام براي من خبري تعجبآور بــود. این اتفاق نشــان ميدهد که در چنین کشــورهایي به اصول و ســلامت کار چقدر اهمیت ميدهند. نگارنده اسپانیا،فرانسه و انگلیس را شانسهاي اصلي قهرماني ميدانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.