تحقيقوتفحص از وزارت راه به دليل گرانی مسکن کليد خورد

Shargh - - اقتصاد -

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نبود هماهنگــی تیم اقتصادی دولت، دلایل نابســامانی بازار مســکن را تشــریح کــرد. به گزارش تســنیم، محمدرضا ملکشــاهی بــا انتقاد از تنــش قیمتی موجود در بازار مسکن، اظهار کرد: ناهماهنگی تیم اقتصادی در دولت نارضایتیهای مردم از وضعیت اقتصادی را پررنگتر کرده و به مشــکلات عدیدهای منجر شده اســت. او با بیان اینکه در ماههای اخیر قیمت مصالح ساختمانی رشد چندبرابری را تجربه کرده اســت، افزود: سرشکنشــدن افزایش قیمت نهادههای ســاختمانی و تأثیرپذیری آن از بازارهای مــوازی ازجمله ســکه و ارز، وضعیت نابســامان فعلی را رقم زده است. او با تأکید بر اینکه متأسفانه اداره امور اقتصادی کشــور از دســت دولت خارج شــده اســت، تصریح کرد: دولت تمام توان خود را معطوف به نوســازی بافت فرســوده بهعنوان تنها برنامه خود در حوزه مســکن کرده که سرنوشت آن هم مشخص نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.