دیجیکالا و حمایت از توليد ملی

Shargh - - اقتصاد -

دیجــیکالا، برند ملــی ایرانی اســت و حمایت از کســبوکارهای ایرانــی را مهمترین مســئولیت اجتماعــی خــود میدانــد. تمامــی برنامههــای طراحیشــده در ســال جاری با این چشمانداز مهم تدوین شــده است. در ســال 97 بیش از هزارو ۵00 برنــد ایرانی در دیجیکالا حضــور دارند و همچنین در مارکتپلیس دیجیکالا Marketplace() بیشــتر از 11 هزار کســبوکار ایرانی مشغول به فعالیتاند که این عدد بهسرعت در حال رشد است. دیجیکالا در ســال پیــشرو با ورود بــه دو حــوزه FinTech )فنــاوری مالــی( و FMCG (مــواد غذایی و ســایر کالاهــای تندمصرف( و همچنین راهاندازی باشــگاه مشــتریان گروه دیجــیکالا و مرکــزی نوآوریهای دیجــیکالا ‪Innovation Center(‬ ) اعضای جدیدی را به گروه خود اضافه کرده است. با اضافهشدن این خدمات و محصولات جدید، گروه دیجیکالا در سال 1397 شــامل دیجیکالا Digikala(،) دیجیاستایل ،)Digistyle( فیدیبــو Fidibo(،) دیجــیکلاب Digiclub(،) دیجیپــی DigiPay() و دیجــیکالا نکست ‪Digikala Next(‬ ) خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.