داستان توسعه در ایران

Shargh - - اقتصاد -

در بهار ســال جــاري کتابي به بازار نشــر عرضه شــد که تصویري از فعالیت دولتهــاي ایران قبل از پیروزي انقلاب اســلامي از امیرکبیــر تا پایان رژیم پهلوي در امر توســعه را نشــان ميدهد. این کتاب، دفتر نخست از یک مجموعه چند جلدي است.

گروه مهندســي خــرد، در یک اقدام پســندیده، گروهي از نخبگان آشــنا به امور اقتصاد، سیاست و توســعه را در اتاق فکر خود گرد آورد تا به بررســي موضوع توســعه در ایران از گذشته تا امروز بپردازند و از جمعبنــدي آن، بــا نگرشــي جامع بــه آینده، پیشــنهادهاي خود را عرضه کند. این گروه اندیشمند نیز چنین کردند و با پژوهشي درخور توجه، برای تهیه یک متن قابل اســتفاده همت کردند. کتاب «داستان توســعه در ایران، از صــدارت امیرکبیــر )1227( تا پیروزي انقلاب اســلامي )13۵7)» که بخشي از این پژوهش گروهــي را در اختیار علاقهمندان ميگذارد، نگاهي دارد به تاریخ ســازندگي کشورمان در دوران معاصر ایران. دفتر نخســت «داســتان توســعه در ایران» را انتشــارات لــوح فکــر در 42۵ صفحه، با جلد گالینگور و بهاي 38 هزار تومان به دســت اهل مطالعه رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.