رشد از روی ناامیدی

Shargh - - اقتصاد -

شرق: شــاخصهای بورس دیروز دوهزارو 767 واحد رشــد کرد و خط مقاومــت ۹۹هزارواحدی را پشــت سر گذاشت. شاخص کل هم ۳۳۹ واحد رشد کرد و به رقم 17هزارو 88۹ رسید. این رشد یکباره به خاطر صفهای طولانی خرید سهام بود. کارشناسان بورس بر این باورند که شــرایط دیروز شــاخصهای بورس بیشــتر نگرانکننده بود زیرا این رشد ناشی از امید به آینده نبود بلکه رشــدی ناشــی از آشفتگی اقتصادی بود.

شــاخصهای بورس یکباره رشــد کرد. مردم در صفهای طولانی منتظر دریافت ســهام شرکتهای مختلــف بهویژه ســهام پتروشــیمی و صنایع فلزی بودند. بخشــی از کارشناسان بورس بر این باورند که برای این رشــد یکباره نمیتوان هیچ تحلیل دقیقی ارائه کرد اما حمید میرمعینی کارشناس بازار پولیمالی در گفتوگو با «شــرق» این رشد را نگرانکننده توصیف کرد.

او افــزود: رشــد شــاخصهای بــورس عموما امیدوارکننــده اســت. شــاخصهای بازار ســرمایه شــاخصهای پیشنگر هســتند و رشــد آنها نشانه رشــد اقتصــاد در آینده اســت و افت آنهــا از افت شــرایط اقتصادی در روزهای آتی حکایت دارد. این شــاخصهای پیشنگر اثر خود را روی شاخصهای بازار ســرمایه و ســهام شــرکتهای پذیرفتهشــده در بــورس هم میگــذارد اما جنس رشــد دیروز با رشدهای بعدی متفاوت است.

به اعتقاد میرمعینی رشــد دیروز بیشــتر ناشی از آشــفتگی در اقتصاد بود. زیرا سایر بازارها رشدهای غیرموجهی داشــتند یا اینکه اگر هم رشد آنها موجه بود، دلایــل آن خیلی اقتصــادی نبوده و بیشــتر از ناکارآمدی اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصادی حکایــت میکرده اســت. بــازار ســرمایه از معدود بازارهایی بود که هنوز رشد نکرده بود، بنابراین انتظار میرفت بازار سرمایه این جهش را شاهد باشد.

او ادامه داد: رکورد دیروز شــاخصها از معدود دفعاتــی بود که ثبت شــده بــود. رکوردهای قبلی مربــوط به دفعاتی بوده که واقعا امیدواری نســبت به آینده اقتصادی وجود داشــت اما این رشد ناشی از امیدواری بــه آینده اقتصادی نبــوده و مربوط به مشکلات بازارهای مختلف بود.

این کارشــناس همچنین کشــش بازار سرمایه را ناشــی از اجرای طرح نیما دانســت زیرا شرکتهای صادراتــی حاضر در بازار ســرمایه، مایــل نبودهاند دلارهای خــود را با قیمت چهارهــزار و 200 تومان تبدیل بــه ریال کننــد. بنابراین منابع مالــی آنها به سمت بازار سرمایه آمده است.

او گفــت: آخرین دلیل برای رشــد یکباره بورس، سخنان ســخنگوی دولت در گفتوگوی ویژه خبری بود که از مردم خواسته بود پولهای خود را به بازار ســرمایه منتقل کنند. اگر این صحبتها سه یا چهار سال قبل گفته میشد، مفید بود و در صورت حمایت از بورس، شاید ساختار اقتصادی بهتر میشد و منابع مالــی به ســمت بازارهایی که مشــکلات اقتصادی ایجــاد میکننــد، روانــه نمیشــد و شــاهد کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی نبودیم.

بحران فروپاشی بازارها

بــه گفته میرمعینــی آنچه در بــورس رخ داده، موجی اســت که متناســب با بازه ســایر بازارها بین 25 تــا ۳0 درصــد رشــد دارد و بعــد از آن متوقف میشود. اگر برنامه خاصی ارائه نشود، همین رشدها متأســفانه منجر به بحران فروپاشی بازارها میشود زیــرا قیمتها بهقــدری افزایش مییابد که کســی قدرت خرید و قدرت ورود به بازار را نخواهد داشت.

محمدرضا رهبر عضو ســابق هیئتمدیره بورس نیز در گفتوگو با «شرق» مهمترین دلیل رشد دیروز شاخصهای بورس را افزایش مقدار نقدینگی اعلام کرد. او افزود: آمارها نشــان میدهد میزان نقدینگی افزایش یافته اســت. حجم پول، ســکه و اسکناس دســت افراد افزایش پیدا کرده، سپرده دیداری بیشتر شــده اســت و بانکها خلق پول میکنند. همچنین ســپردههای شــبهپول افزایــش یافتــه اســت. این نقدینگی به سمت بازار سرمایه آمده است.

عضو ســابق هیئتمدیره بورس گفت: ارز خیلی گران شده اســت. ســرمایهگذاران نگران هستند که تقاضــای ســوداگرانه در آینده کاهش یابد. ریســک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز اگرچه سایهاش بر بورس هســت اما تغییرات ســایر بخشها ســبب میشود بخشی از نقدینگی به سمت بورس بیاید. مخصوصا شــرکتهای صادراتــی، پتروشــیمیها، فلزیها و آنهایی کــه با ارز ســروکار دارنــد، موقعیت خوبی خواهند داشت.

افت قیمت سهام و تشویق خریداران

رهبــر همچنین با اشــاره به نزدیکبــودن زمان برگزاری مجمع بســیاری از شــرکتها، بیــان کرد: بسیاری از شــرکتهای ســودده یا باید سود تقسیم کنند یا افزایش سرمایه دهند.

او اضافه کرد: قیمتهای ســهام به کف رسیده و ایــن فرصت خوبی برای خریداران اســت. اگر این روند ادامه داشــته باشد و سیاســتهای پولی مالی و گمرکــی و عوارض دولت سیاســتها را به نحوی اتخاذ کند که منابع به سمت بازار سرمایه روان شود، سرمایه به این سمت میآید.

عضو ســابق هیئتمدیــره بورس گفــت: مردم اعتماد میکنند و برای اینکه ارزش پولشان از دست نرود، آن را به ســمت بــازار ســرمایه میآورند. اگر سیاستهای دولت ثبات داشته باشد، بازار ثبات پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.