افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمیکنیم

Shargh - - اقتصاد -

نوبخت گفت: اگر نرخ سههزارو 800 تومان بهازای هر دلار برای کالاهای اساســی محقق نشود، نباید از معقولیت هــر دلار چهارهزارو 200 تومان هم برحذر بود؛ البته دنبــال پرداخت مابهالتفــاوت این دو رقم هستیم. مردم باید بدانند ما افزایش 50 تا 60درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمیکنیم. او تصریح کرد: قیمت نان و بنزین نسبت به سال قبل افزایش نداشته اســت، اما باز هم قبول میکنیم که در اقتصاد کشور کاســتیهایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کــرد. رئیس ســازمان برنامهوبودجه بــا بیان «قبول میکنیم در اقتصاد کشــور کاســتیهایی وجود دارد کــه باید برای رفع آنها تلاش کــرد»، گفت: مردم باید بداننــد ما افزایش 50 تا 60درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیــب نمیکنیم. به گزارش تســنیم، محمدباقر نوبخــت در برنامه «گفتوگوی ویــژه خبری» گفت: در 50 روز نخســت امســال، 15 میلیــارد دلار با نرخ دولتی اختصاص یافت که از این مقدار هشتمیلیاردو 700میلیون دلار پرداخت شــد. او گفت: بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی بالای چهار درصد را برای امســال و ســال آینده ایران پیشبینی کردهانــد که از متوســط منطقه بالاتر اســت. رئیس ســازمان برنامهوبودجه افزود: هماکنون صادرات ما 22 درصد بیشتر از واردات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.