موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون

Shargh - - اقتصاد -

بر اساس اعلام رئیس شورای رقابت، شرکتهای ایرانخــودرو مجاز به افزایش 7.18درصدی و ســایپا مجــاز به افزایش 7.01درصدی نــرخ خودروهای زیر ۴5 میلیون تومان خود شــدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیوا از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمتگذاری هستند، خبر داد و گفت: بهطور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایرانخودرو، معادل 7.18 درصد و سایپا بهطور متوسط 7.01 درصد اجازه افزایش قیمت دارند. رئیس شــورای رقابت افزود: در بخش خودروهای مدیرانخودرو نیز بهطور متوســط افزایش 5.62 به تأیید مرکز ملی رقابت رسیده است؛ بــر این اســاس از اول تیرماه امســال خودروســازان میتوانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.