راز این سی روز

Shargh - - دیپلماسي -

جوانک بیاعتنا به ســمت در مســجد رفت و گفت من وضو ساختم و نمازی به شتاب خواندم که فقط به خــدا بگویم، قبولت دارم و در برابر تو عصیانگر نیســتم و جزء بندگان تو هستم و عجالتا همین مرا کافی است. این را نمیدانم که آن عالم در این باب چه پاسخی دادند و چه عکسالعملی داشتند، شاید ناراحت شد یا افسوس خورد به این همه معنویت ســاده! رســول مکرم اسلام بعثت خود را بعثتی سهله و ســمحه میداند. در پایان بیشــتر دعاهای یومیه ماه مبــارک رمضان خدا را میخوانیــم که کارهایمان را آســان کند و عذر ما را در ارتــکاب ذنوب بپذیرد و بــه جهت مهربانی خود نســبت به بندگان صالح، ســنگینی گناه را از روی ما بردارد. واژه فطر به معنی گشودگی است؛ یعنی گشــودگی به عالم حقیقت و انسانیت. عید فطر تمهید رهتوشــهای برای ایام دیگر سال است، روز فرح و شادمانی از سپریکردن موفق ضیافت مــاه عظیم خــدا، روزی مســعود و فرخنده برای عبادتگزاران شــهر صیــام، روزی بزرگ که تعهد میکنیــم در میثاق عهد خدا و مردم باشــیم. روز عید اســت و من امــروز در این تدبیــرم/ که دهم حاصل ســیروزه و ســاغر گیرم/ چند روزی است که دورم ز رخ ساقی و جام/ بس خجالت که پدید آید از این تقصیرم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.