درخواست رهبر طالبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا

Shargh - - جهان -

رهبر طالبان بار دیگر درخواســت ایــن گروه برای انجام مذاکرات مســتقیم با آمریکا برای پایان جنگ را تکرار کرد. به گزارش ایســنا، بهنقل از رویترز، هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد: اگر مقامات آمریکایی واقعا معتقد به پایان صلحآمیز درگیریها در افغانستان هستند، باید بهطور مســتقیم به میز مذاکــره بیایند، زیرا ایــن جنگ اثرات تخریبی برای افغانســتان دارد و میتوان این مسئله را از طریــق صلح حل کرد. همچنین معترضان گرســنه و گرمازده افغان صدها کیلومتر در سراســر این کشور پیمودند تا خواستار پایان جنگ حدودا ۱۷ ساله شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.