غیراتمیشدن گامبهگام

انتشار نخستین بیانیه کرهشمالی پس از دیدار کیم با ترامپ

Shargh - - جهان -

در پی نخستین دیدار رئیسجمهوری آمریکا با رهبر کرهشمالی، پیونگیانگ در بیانیهای رسمی از «توافق» دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با «روندی گامبهگام» برای غیراتمیشــدن این کشور خبر داد. در این بیانیه رســمی که در اولین ساعات روز گذشــته منتشر شــد، آمده ترامپ دعوت رهبر کرهشــمالی برای ســفر به پیونگیانگ را پذیرفته اســت. دونالد ترامپ نیز به نوبــه خود از احتمال ســفر رهبر کرهشــمالی به واشــنگتن و دیــدار از کاخســفید خبر داده بود. رویترز در گزارشی بهنقل از خبرگزاری رسمی کرهشمالی فرایند «گامبهگام» را برداشــتن گامهایی «همزمان و از هر دو طرف» برای رفع تنــش و برقراری صلح میــان آمریکا و کرهشمالی تعریف میکند. رئیسجمهوری آمریکا روز سهشــنبه در برابر دوربین رســانههای سراسر جهان با کیم جونگ اون، رهبر جوان کرهشــمالی، دیــدار کــرد؛ دیــداری که اغلــب کارشناســان و تحلیلگــران آن را «تاریخی» دانســتند چراکه در شــش دهه تخاصــم بیــن آمریکا و کرهشــمالی رهبران دو کشــور هیچگاه بــا یکدیگر دیدار نکرده بودند. حاصل این دیدار ســندی بــود که در آن بر چهار نکته تأکید شــد: تعهد دو کشور به برقراری مناســبات تــازه، تلاش مشــترک دو کشــور برای برقراری صلح باثبات و ماندگار در شبهجزیره کره، تعهد کرهشــمالی به تلاش در راه غیراتمیشــدن کامل این شــبهجزیره و تعهد دو کشــور به یافتن و تبادل بقایای اجساد اســرا و زندانیان جنگ کره. ادعای موافقت رئیسجمهــوری آمریکا با روندی «گامبهگام» برای غیراتمیکردن شــبهجزیره کره، در صورت صحت، در تقابل با خواســته همیشگی آمریکا در این زمینه ارزیابی میشود. ایالات متحده همــواره در هر موضعگیــری درباره کرهشــمالی از خلع ســلاح «کامل و یکباره و بازگشــتناپذیر» سخن گفته و تأکید کرده فقط در این صورت راضی به لغــو تحریمها علیه پیونگیانگ میشــود. اما گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی بهنقل از کیم جونگ اون، رهبر این کشور، میگوید که اگر آمریکا به «اقداماتی واقعی و اصیل برای اعتمادســازی» دســت بزند، پیونگیانگ نیز به «اقدامات مبتنی بر حسننیت» خود ادامه خواهد داد. در این گزارش همچنین بر مســئله پایان رزمایشهای مشــترک آمریکا و کرهجنوبی در این شــبهجزیره تأیید شــده اســت. ترامپ هم پس از دیدار با رهبر کرهشمالی در مقابل خبرنــگاران گفت، با ادامــه رزمایشها در شــبهجزیره کره موافق نیســت. او ســپس در مصاحبه خود بــا صدای آمریکا نیــز توضیح داد که ایــن مخالفت او به دلیــل «تحریکآمیز»بودن ایــن رزمایشها و همچنین به دلیــل هزینه بالای آنهاست. او گفت: «تا زمانی که با نیت خیر در حال مذاکره هســتیم مانور نظامی در کار نخواهد بود.» این نکتهای اســت که روز گذشــته وزارت خارجه چین نیز به آن واکنش نشــان داده و از آن استقبال کرد. ســخنگوی وزارت خارجه چین، حامی اصلی کرهشــمالی در منطقه و جهان، در نشست خبری خود از اعــلام این خبر از ســوی رئیسجمهوری آمریکا اســتقبال و خاطرنشان کرد که همین نشان میدهد که طرح چین قابل اجراســت. اشاره این مقام چینی به طرح موســوم به «تعلیق دوگانه» اســت که پیشتر دولــت چین پیشــنهاد کرده و براســاس آن پیونگیانگ دســت از آزمایش اتمی برمــیدارد و در مقابــل، آمریــکا و کرهجنوبی نیز دیگر رزمایش نخواهند داشت. خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی نیــز از موافقت ریاســتجمهوری این کشــور با توقف این رزمایشهــا خبر داد. در بیانیه دفتر ریاســتجمهوری کرهجنوبی که یک روز پس از دیدار ترامپ با کیم جونگ اون منتشر شده، آمده اســت توقف رزمایش مشــترک با آمریکا احتمالا برای تســریع مذاکرات غیراتمیشــدن کرهشمالی لازم است.

سفر پمپئو به کرهجنوبی

در این حــال، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای توضیح اطلاعیــه غیرمنتظره رئیسجمهور آمریــکا درباره پایــان مانورهای نظامی مشــترک تحریکآمیز واشــنگتن – ســئول بــه کرهجنوبی ســفر کرد؛ مســئلهای که بســیاری آن را امتیازی بزرگ برای رهبر کرهشــمالی میداننــد. روزنامه ایندیپندنت دراینباره مینویسد اگرچه سفر مایک پمپئو به ســئول بــرای مذاکره با وزیــران خارجه کرهجنوبــی و ژاپن از قبل برنامهریزی شــده بود، اما پــس از آنکه ترامــپ اعلام کــرد میخواهد مانورهــای نظامی هزینهبر ســالانه با ســئول را متوقف کنــد و احتمــالا تمامی ۲۸هــزار و 5۰۰ نیروی آمریکایی مســتقر در کرهجنوبــی را از این کشــور خارج خواهد کــرد، این نشســت اهمیت بیشتری به خود گرفت. خبرگزاری یونهاپ گزارش داد: پمپئو پیش از آنکه روز پنجشنبه برای توضیح به مقامات چینی درباره جزئیات نشســت رهبران آمریکا و کرهشمالی در سنگاپور به پکن سفر کند، به سئول میرود و با مون جائه این، رئیسجمهور کرهجنوبی، دیدار خواهد داشــت. در همین حال کاخ ریاســتجمهوری کرهجنوبی اعلام کرد، باید نیت، هــدف و منظور دقیق ایــن اظهارات دونالد ترامپ را متوجه شود و مشتاق است تا برنامههای متنوعی را بــرای کمک به پیشــبرد این مذاکرات طراحی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.