م قتدا یتصدرحاهاددوی برای تش دو ت قعامرطیبهکایلیلمعراخقاائتللافک فردند

Shargh - - جهان -

اولین گام برای تشــکیل دولت ائتلافی عراق با ائتلافی پیشبینیناپذیر برداشــته شد. روز گذشته مقتــدی صدر، روحانی شــیعه و هــادی العامری فرمانده ســپاه بدر و از گروههــای نزدیک به ایران پــس از دیدار در نجف از ائتــلاف خود خبر دادند. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانــی ماه می عــراق در جایگاه نخســت قرار گرفت و ائتــلاف فتح به رهبری هادی العامری نیز دوم شــد. ائتلاف اخیر این دو گروه اولین گام جدی در مســیر تشــکیل دولت پس از هفتههــا مذاکره میان احزاب مختلف بود. توافق روز گذشــته دقیقا یــک ماه بعد از انتخاباتی رقــم خورد که به خاطر مشــارکت پایین و اتهام تقلب، اماواگرهای فراوانی را به دنبال داشــت. آنطور که ائتلاف صدر و فتح گفتهاند، باب گفتوگو برای پیوستن دیگر احزاب و گروهها برای تشــکیل دولت باز است. مقتدی صدر هــدف این دیــدار را پایان رنجهای کشــور و مردم عراق عنــوان کرد و ائتلاف جدیــد را ائتلافی ملی خواند. این روحانی شیعه که زمانی کمپینی علیه حضور آمریکا در عــراق را رهبری میکرد، طرفدار سیاست خارجی مستقل اســت و مخالف دخالت کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در این کشور. از همین رو ائتلاف سائرون با یکی از گروههای نزدیک به ایران بســیاری از ناظران را متعجب کرد. ائتلاف صــدر پیش از انتخابات اعلام کرده بود که مخالف هرگونه دخالت خارجی در عراق است، چه تهران و چه واشــنگتن. مقتدی صدر در سالهای گذشته کارزاری را علیــه فســاد دولتی هدایــت میکرد و در میان قشــر فقیر و جوان عراق محبوب اســت. عامری که در اســتان دیاله در شــرق بغداد متولد شده، تحصیلاتش در رشــته اقتصاد را در دانشگاه تهران به پایان رسانده و براساس گزارشها به زبان فارسی مسلط اســت. او در دوره صدام حسین دو ســال در ایران زندگی کرده اســت و در ســالهای اخیر هم فرمانده سپاه بدر بود که در کنار نیروهای دولتی عراق علیه داعش میجنگید.

مقتــدی صــدر در انتخابــات پارلمانــی اخیر از فهرســت ســائرون حمایت کرد کــه ترکیبی از حامیان او، حزب کمونیســت و نامزدهای سکولار بــود. این ائتلاف خــلاف پیشبینیها توانســت با کســب 5۴ کرســی از 3۲۸ کرســی پارلمان عراق در جایــگاه نخســت قــرار بگیرد. ائتــلاف فتح به رهبری عامری هم موفق شــد با کسب ۴۷ کرسی در رتبه دوم قــرار بگیرد. در این میان ائتلاف تحت رهبری حیدرالعبادی، نخســتوزیر عــراق که در نظرســنجیها پیشــتاز بود، در جایگاه ســوم قرار گرفــت. فتح و ســائرون رویهمرفته ۱۰۱ کرســی پارلمــان را در اختیار دارند و برای کســب اکثریت در پارلمان همچنان به 6۴ کرسی دیگر محتاجاند.

رایزنی با نوری مالکی

در پــی این دیــدار ســخنگوی فتح با انتشــار بیانیهای از همه گروهها و احزاب سیاسی عراق که کرســیهایی در پارلمان عراق به دست آوردهاند، خواســته اســت در چارچوب برنامه دولت آتی با هادی عامری و مقتدی صــدر همکاری کنند. فتح و ســائرون در حالی برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف کردند که مقتدی صدر در توییتی که بعد از پیروزی در انتخابات منتشر کرد، اسامی تمام احزاب را برای تشکیل فراکسیون اکثریت مطرح کرده بود بهجز فهرست ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکــی و ائتــلاف الفتح که هــر دو از جریانهای شــیعه هســتند؛ همین امر باعث شــد بلافاصله گمانهزنیها درباره حــذف این دو ائتلاف از دولت آینده مطرح شود. اما اکنون خبر میرسد که قیس الخزعلی، دبیــرکل جنبش عصائــب اهلالحق و عضــو ائتلاف الفتح با مالکی درخصوص تشــکیل ائتــلاف ملی فراگیر دیــدار کرده اســت. در بیانیه منتشرشــده از ســوی دفتر مالکی آمده اســت که مالکی و الخزعلی بر ضرورت همکاری در راستای تشــکیل ائتلاف ملی فراگیر و انتقال به فضای ملی با هدف تأسیس مؤسسات دولتی و مشارکتدادن همگان در آمادهسازی برنامههای دولت آتی تأکید کردند و بر ســر حضور و مشارکت تمامی شرکا در روند سیاسی عراق به اتفاق نظر رسیدند.

ائتلاف اخیر همچنین ســاعاتی بعد از آن شکل گرفت که حیدرالعبادی از مقامات سیاســی عراق خواست که با وجود درخواستهای برخی گروهها برای شــمارش مجدد آرا، گفتوگوها برای تشکیل دولت را ادامــه دهند. پارلمان عراق چهارشــنبه هفته گذشــته در جلســه فوقالعــادهای تصمیم گرفت کمیسیون عالی و مستقل انتخابات را تعلیق کنــد و تمام آرای انتخابات پارلمانی در این کشــور به شکل دســتی بازشماری شود. هیئتی متشکل از ۹ قاضــی بــرای نظارت بر بازشــماری دســتی ۱۱ میلیــون تعرفه انتخاباتی تشــکیل شــده بود ولی یکــی از چهار انبــاری کــه تعرفههــا در آن قرار داشــت، در مرکز رصافه بغداد طعمه حریق شد. این آتشســوزی عراق را با بحــران داخلی مواجه کرد. هادی عامری اعلام کرده بود که آتشســوزی در انبــار تعرفههای انتخاباتی عمدی بوده اســت. پارلمان خواهــان برگزاری مجدد انتخابات شــده بود اما نخســتوزیر مخالفت کرد و گفت که فقط دیوان عالی عراق میتواند نتیجه انتخابات را باطل اعــلام کند. عبادی روز سهشــنبه مخالفت خود را با شــمارش مجدد آرا اعلام کــرد و گفت هرکس بخواهد در روند سیاســی کارشــکنی کند، مجازات خواهد شــد. اگر عبــادی بتواند با صــدر و عامری ائتلاف کنــد، میتواند بــا حمایت آنهــا همچنان نخســتوزیر عراق باقی بماند. بااینحال براساس برخی خبرهای تأییدنشده صدر از العبادی خواسته بــرای ائتلاف بــا او از حزب الدعوه خارج شــود تا بتواند برای دور دوم نخســتوزیر شود اما العبادی این درخواست را رد کرده است.

روز سهشــنبه پلیس عراق چهــار نفر، از جمله یکی از اعضای کمیســیون نظارت بــر انتخابات را بازداشــت کرد. ســه متهم دیگر خــود از نیروهای پلیس عراقاند. صدر روز دوشــنبه در پیامی درباره خطرناکبــودن اوضاع عراق و تلاش برخی گروهها برای کشــاندن عراق به جنگ داخلی هشــدار داده بــود. در بخش دیگــری از این پیــام مقتدی صدر سیاســتمداران عراقی را خطاب قرار داد: درگیری برای کســب پســت و کرســی و نفــوذ و قدرت و حکومت بس اســت. زمان آن نرســیده اســت که اشــغالگری و نفوذ خارجی متوقف شود؟ آیا زمان برای متوقفکــردن درگیریها و ترورها و انفجارها و تروریســم نرســیده اســت؟ صدر در واکنش به ســوزاندن یکی از مهمترین انبارهای صندوقهای رأی انتخابــات اخیــر پارلمانــی عــراق هم گفت آیــا زمان آن نرســیده اســت که در صــف واحدی برای ساختوســاز کشــور بایســتیم؛ بهجای آنکه صندوقهای رأیگیری را بســوزانیم یا انتخابات را برای یک یا دو کرسی دوباره برگزار کنیم؟

استقبال دو حزب اصلی کرد عراق از ائتلاف

ائتلاف دو جناح ســائرون و فتح گرچه بسیاری را متعجــب کرد، اســتقبال دو حــزب اصلی کرد عــراق را بــه دنبال داشــت. براســاس گزارشها حزب دموکرات کردســتان عــراق و حزب اتحادیه میهنی کردســتان، ائتلاف میان سائرون به رهبری مقتدی صــدر و الفتح به رهبری هادی العامری را گامــی مثبت ارزیابی کردند و آن را آغاز نقشــه راه سیاســی خواندند. دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردســتان عراق در بیانیهای اعلام کردند: موضع مشــترکمان را در نزدیکترین زمان ممکن اعلام خواهیم کرد و هیئت مشترکی را برای آغاز مذاکرات تشکیل خواهیم داد. دو حزب مذکور تأکید کردند که به دنبال دورنگهداشتن کردستان و عراق از مشکلات و اینکه بخشی از راهحل براساس قانون اساسی و قوانین انتخابات باشد، هستند. این دو حزب نسبت به همکاری طرفهای کرد و بغداد برای نظارت و حفظ مشــترکات به جای اختلافات ابراز امیدواری و اعلام کردند که با هم مســئولیت تشــکیل دولت توافق ملی برای انجــام مأموریت مشــترک و حفاظــت از وحــدت ملــی را برعهده میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.