دیدارهای پوتین با رهبران جهان در مسکو

Shargh - - جهان -

ولادیمیــر پوتیــن، رئیسجمهوری روســیه، در آســتانه بازیهای جــام جهانی ۲۰۱۸ در مســکو با برخی از مقامات بلندپایه کشــورهای جهان دیدار و گفتوگو میکند. به گزارش ایسنا از وستی، دیمیتری پسکوف، ســخنگوی ریاستجمهوری روسیه، گفت: پوتین با رؤسایجمهوری آذربایجان، روندا، بولیوی، نخستوزیر لبنان و نخستوزیر ارمنستان دیدار کرد. بــه گفتــه او، همچنین چندین دیدار دیگــر نیز برای رئیسجمهوری روســیه تنظیم شــده کــه از جمله دیدار با مقامات بلاروس و عربستانسعودی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.