درخواست ائتلاف ملی نیکاراگوئه برای اعتصاب سراسری

Shargh - - جهان -

بزرگتریــن ائتــلاف مدنــی نیکاراگوئه خواســتار اعتصاب سراسری ۲۴ ســاعته علیه «شرایط افراطی» دوران حاکمیــت دنیــل اورتگا شــد. رئیسجمهوری نیکاراگوئه هنوز برای مذاکرات حل بحران که دستکم ۱۴۸ کشته برجای گذاشته است، تصمیمی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.