سفر کوشنر و گرینبلات به اسرائیل

Shargh - - جهان -

شبکه ۱۰ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که قرار است جرد کوشــنر، مشاور ارشــد رئیسجمهوری آمریکا و جیسون گرینبلات، نماینده رئیسجمهوری آمریکا در روند صلح خاورمیانه، در ســفر به اراضی اشــغالی، مصر، عربستان و چند کشور منطقه اوضاع انسانی در نوار غزه و معامله قرن را بررسی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.