تغيير موازنه يا تقويت مقاومت

Shargh - - جهان -

باتــلاق جنگ داخلي همین حالا هم یمن را در آستانه یکي از وخیمترین بحرانهاي انساني جهان قرار داده اســت و در این شرایط، تشدید درگیريها بدترین خبري اســت که ميتواند به گوش یمنيها برسد. در شرایطي که دولت در تبعید ادعا ميکند تمــام روشهــاي صلحآمیــز بــراي عقبراندن حوثيها از حدیده با شکست مواجه شده؛ ائتلاف سعودي حمله سنگین و همهجانبهاي را علیه این بندر تدارک دیده اســت. البته این اولین باري است که ائتلاف سعودي بعد از ورود به جنگ یمن، براي تسخیر یکي از پایگاههاي مهم حوثيها، وارد عمل ميشود؛ حملهاي که باید آن را شدیدترین درگیري میان ائتلاف تحت رهبري ســعودي با حوثيها در سه ســال گذشته دانست. دولت در تبعید یمن که همچنان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته ميشــود، با انتشــار بیانیهاي، آزادسازي حدیده را نقطــه عطفي در تلاش براي تســخیر مجدد یمن عنــوان کرده اســت. در صــورت تحقــق این امر، کنتــرل حرکت کشــتيها در تنگــه بابالمندب از دست حوثيها خارج خواهد شد. بنا به محاسبات سعوديها، تســخیر این بندر ميتواند با برهمزدن موازنه قــدرت در یمــن، حوثيها را بــه پاي میز مذاکره بکشــاند. البتــه در صورت شکســت این حملــه، بدونتردید روحیــه مقاومت و جنگندگي در میان حوثيها افزایش خواهد یافت. این حمله بعد از بهپایانرســیدن ضربالاجل امارات متحده عربي به حوثيها بــراي خروج از این بندر صورت گرفت.

حدیده؛ شریان حیات یمن

بندر حدیده که عنوان چهارمین شهر بزرگ یمن را یدک ميکشــد، در ۱5۰کیلومتري صنعا، پایتخت یمــن، قرار دارد و تنها بنــدر تحت کنترل حوثيها محســوب ميشــود. تســلط بر حدیده به معناي کنترل تنگه بابالمندب اســت کــه حلقه ارتباط میان یمن، شبهجزیره عربستان و همچنین دو کشور جیبوتي و اریتره در شــاخ آفریقا محسوب ميشود و به لحاظ کشــتيراني از اهمیت بالایي برخوردار است. بنا به گزارش سازمان ملل، حدود 6۰۰ هزار نفــر در حومه و داخل حدیــده زندگي ميکنند که حمله به این کشــور ميتواند به کشتهشدن حدود ۲5۰ هزار نفر از آنها بینجامد.

ائتلاف ســعودي حمله همهجانبه و تمامعیار خــود بــه بنــدر حدیــده را در شــرایطي آغــاز کــرده که طبــق گفتــه آژانسهاي امــدادي، این حمله با مســدودکردن مســیر انتقــال کمکهاي انساندوســتانه به میلیونها شهروند یمني، جان میلیونها نفر در یمــن را به خطر میاندازد. طبق گفته سازمان بهداشت جهاني، حدود ۴.۸ میلیون نفر در شرایط پیش از قحطي قرار دارند. ۸۰ درصد از کمکهاي بشردوستانه ازجمله سوخت و مواد غذایي که به این کشــور قحطيزده ميرسد، از این بندر ميگذرد. طبق گفته مارک لوکاک، مدیر بخش کمکهاي بشردوستانه سازمان ملل، هرگونه خلل در فعالیــت این بندر ميتوانــد نتایج فاجعهباري به دنبال داشــته باشــد. البته ائتلاف ســعودي با این اســتدلال که حوثيها از این بندر براي قاچاق سلاح اســتفاده ميکنند، در تلاش است تا حمله غیرانساني خود را توجیه کند.

حمایت چراغ خاموش بریتانیا و آمریکا

ایــن حمله در شــرایطي صــورت ميگیرد که دیپلماتهــاي ســازمان ملل و کشــورهایي مانند بریتانیا و آمریکا خواستار بهتعویقانداختن آن شده بودند. بااینحال با نظر به نفوذ درخورتوجه آمریکا و بریتانیــا بر عربســتان، به نظر نميرســد که این مخالفتها چندان جدي بوده باشد و بیشتر جنبه نمایشي داشــته است. جالب اینکه در نشست روز سهشنبه شوراي امنیت، تلاش براي محکومکردن چنین حملهاي در نتیجه مخالفت بریتانیا و ایالات متحده، راه به جایي نبرد. اندرو میچل، وزیر سابق توســعه بینالمللــي بریتانیا، دولت این کشــور را متهم کرد کــه از جایگاه خود در شــوراي امنیت براي محافظت از متحدش، عربســتان ســعودي، سوءاستفاده ميکند.

جنگندهها و کشــتيهاي ائتلاف ســعودي روز گذشــته با بمباران مواضع حوثيها، کوشــیدند تا شــرایط را بــراي عملیات نیروهــاي زمیني یمني، اماراتي و ســوداني فراهم آورنــد. در واقع بر روی زمین، حمله نیروهاي وفادار به علي عبدالله صالح، رئیسجمهور سابق یمن هدایت ميشود که سال گذشته در جریان درگیري با نیروهاي حوثي کشته شد. این نیروها درحالحاضر از سوی طارق صالح، بــرادرزاده علــي عبــدالله، فرماندهي ميشــوند. معمر الاریاني، وزیر اطلاعرســاني دولت در تبعید یمن، از ســاکنان این شهر خواســته تا به حوثيها در پشــتبامهاي خود پناه ندهنــد و تا حد ممکن از اردوگاههاي نظامي فاصلــه بگیرند. آنطور که آدام بارون، تحلیلگر مســائل یمن، به «سيانان» ميگوید، همه چیز به نحوه سقوط حدیده بستگي دارد. از نظــر بارون در یک ســناریو ایــن احتمال وجود دارد که حوثيها از شــهر عقبنشیني کنند و کنترل شــهر به دست نیروهاي ائتلاف بیفتد؛ اما اگر حوثيها تصمیم به عقبنشــیني نگیرند، باید منتظر جنگ خونین شهري بود؛ چیزي شبیه آنچه در حلب به وقوع پیوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.