میشد با انهسزماانناکبرانهاینتتررن توی مس« متناددتوررانخ»، رخ شانامیسشتانهبنتیرعتمایدگبفتشوم اگر...

Shargh - - هنر -

فرانک آرتا: امروز اکران اینترنتی فیلم «تورانخانم»، ساخته مشترک رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب، آغاز میشود. این مستند همزمان با روز تولد توران میرهادی – 2۶ خردادماه - از ساعت 7 بعدازظهر امروز فقط به مدت 48 ساعت در شبکه اینترنتی هاشور نمایش داده خواهد شد.

توران میرهادی از بنیانگذاران شــورای کتاب کــودک و مادر آموزش و پــرورش مدرن ایران اســت که خدمات فرهنگــی او در دوران حیاتش بر کسی پوشیده نیست. رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب از مهرماه سال 1391 تا آبانماه 139٥ و آخرین روزهای حیات خانم میرهادی همراه او بودند و لحظات زندگی و تاشهایش برای انتشــار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را ثبت کردند. ماحصل این کار، مســتند «تورانخانم» است که بهعنوان هفتمین فیلم از مجموعه فیلمهای مســتند «کارســتان» آماده نمایش شــده است. توران میرهادی، معمار نهادهای کودکی و مادر علمِ تعلیم و تربیت نوین در ایران، بنیانگذار «مدرســه فرهاد»، «شــورای کتاب کودک» و «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» و بســیاری نهاد دیگر در زمینه کودکان این سرزمین است. در این فیلم، تاشها و نگرانیهای تورانخانم در واپسین سالهای زندگیاش برای تداوم کارها و اندیشههایش برای رشد کودکان این سرزمین به نمایش درمیآید.

رخشــان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماســب با بهکارگرفتن ایدهای نو، فیلم «تورانخانم» را در فضای اینترنت، همزمان در داخل و خارج از کشور اکــران کردند تا تمام درآمد حاصل از فــروش بلیت این اکران را در اختیار «شورای کتاب کودک» و «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» قرار دهند.

پیش از «تورانخانم»، رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب در یک همکاری مشــترک دیگر مجموعه فیلمهای مستند «کارستان» را طراحی و تهیه کردهاند که شــامل شــش فیلم مستند از سرگذشــت کارآفرینان و ارزشآفرینان ایرانی در حوزههای مختلف کار و تاش اســت که هر فیلم توسط یک مستندســاز دیگر ساخته شده است. به همین مناسبت رخشان بنیاعتماد یادداشــتی اختصاصــی در اختیار روزنامه قرار داده اســت که میخوانید: «درباره آموزههای انســانی و تربیتــی تورانخانم میرهادی که برای نســل من الگویی الهامبخش و متعالی اســت، بسیار گفته و نوشته شــده، معمار نهاد کودکی، مادر علم تعلیم و تربیــت کودکان ایران، نماد کار و مقاومت. او هم همانند بسیاری از شخصیتهای ماندگار تاریخ، جدا از ســواد و دانش، از ویژگیهای شخصیتیای برخوردار بود که بیان آن جز ثبت در فیلم با هیچ روایتی ممکن نمیشد. عشق و اعتقادش به کار بزرگ تدوین فرهنگنامهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان این سرزمین را چطور میشــود توصیف کرد؟ مگر در فیلم ببینی که هر صبح پلههای سهطبقه ساختمان کوچک شــورای کتاب کودک را بالا میرود و صدای نفسهای بریــده در تِقتِق عصایش در هم میآمیزد و برای همیشــه در یادت باقی میمانــد و خیلــی چیزهای دیگر که در چهار ســال همراهــی دوربین با «تورانخانم» ثبت شد.

سال 1391 به اتفاق «مجتبی میرتهماسب» تصمیم به ساخت فیلمی درباره ایشــان گرفتیم. فروتنی و تواضعــش دلیلی برای این کار نمیدید و با اصرار مــا، تصمیم را برعهده خانواده و همکارانش در «شــورای کتاب کودک» گذاشــت. امکان این کار با اعتماد خانواده فرهیخته او و دوســت و همــکار قدیمیاش، «نوشآفرین انصاری»، مدیر شــورای کتاب کودک، فراهم شــد و کار را شــروع کردیم؛ کاری که فیلمبرداری آن چهار سال، تا زمانی که کهولت او را به بســتر کشــاند ادامه پیدا کرد. توران میرهادی در پاییز 1395 درگذشت.

«توران میرهادی» الگویی الهامبخش از انسانبودن و تعهد اجتماعی اســت و معتقدم در وانفســای این دوران که باید چراغ به دست بگیریم و به دنبال روزنههای امید بگردیم، نیاز داریم که به تجربههای کسانی چون تورانخانم رجوع کنیم که در گذر از فرازونشیبهای بسیار، چطور توانست بــه قول مادرش «گرتا دیتریش» غمهای بــزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل کند. ســاخت فیلم «تورانخانم» فرصت غنیمتی شــد که در ســالهای آخر عمر تورانخانم از نزدیک با ایشــان آشــنا شــوم و حســرتی بزرگ بر دلم که اگر شــانس شاگردی ایشان را داشتم، بیشــک انسان بهتر و مادر شایستهتری بودم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.