هدفم ایجاد صلح و عشق است

Shargh - - هنر -

گروه هنر: ریچارد کایدرمن، پیانیســت و موزیسین شناختهشده جهان، در نخستین اظهارات رسمی خود از عشــق و عاقهاش برای اجرای زنده در ایران سخن گفــت. بنابر گزارش روابطعمومی این برنامه، ریچارد کایدرمن قرار اســت در روزهای 31 خرداد و 1،‬ ،2 ‪،3 5 و ۶ تیرماه و در شش سئانس در سالن وزارت کشور روی صحنه برود. او در نخستین اظهارنظر رسمی که بــه صورت فایل ویدئویی در اختیار رســانههای ایران قرار داده اســت، متذکر شــده که همیشه هدفش از موسیقی ارائه صلح و عشق در جهان است. کایدرمن دراینباره خطاب به مخاطبان خود گفته است: «سام به دوستان عزیزم از ایران. من ریچارد کایدرمن هستم که با شما صحبت میکنم. میخواستم به شما بگویم که چقدر خوشحال هستم که در پایان ماه ژوئن برای اولینبار به کشــور بزرگ و زیبای شــما بــرای اجرای کنســرت میآیم. بیش از 20 ســال، آرزوی من بود که برای شما اجرا کنم و در نهایت رؤیای من به واقعیت تبدیل خواهد شــد». کایدرمن در ادامه توضیح داده است: «من با موسیقیام به مدت 40 سال به همهجای دنیا ســفر کردهام و تنها هدفم ایجاد شــادی، زیبایی، احساســات زیبا، اخاقمداری و بهویژه صلح و عشق است. این همه چیزی است که من میخواهم به شما در کنسرتهایم در کشورتان ارائه دهم. بهزودی شما را میبینم». کایدرمن در اولین اجرای رســمی خود در ایران قرار است قطعه «ای ایران» را با پیانو بنوازد. اغلب مخاطبــان ایرانی کایدرمن را بــا آثاری مانند «کاج نقــرهای »، «ماه آتش »، «قلب طایی »، «نامهای به مادرم »، «خاطرات» و «کریســمس» میشناســند. ارکســتر «ایستگاه» به سرپرستی «مهدی نوروزی » نیز در این کنســرت در کنار ریچارد کایدرمن ساز خواهند زد. کنســرت ریچــارد کایدرمن به همت مؤسســه «رویال هنــر» و تهیهکنندگی «مجید عبــدی» برگزار خواهد شد و بلیتفروشــی این کنسرت نیز در سایت «ایرانکنسرت » آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.