قتل زن 71ساله

Shargh - - حوادث -

فرماندار کردکوی در غرب گلستان با تأیید قتل پیرزن 71ســاله ساکن یکی از روستاهای غربی این شهرســتان، گفت: تحقیقات دراینباره از ســوی نیروی انتظامی در دست انجام است.

ابراهیم قدمنان بدون اشاره به جزئیات بیشتری درباره ایــن حادثه اظهار کــرد: تحقیقات پلیس در حال انجام اســت و با کســب اطلاعات جدید در مورد علت این حادثه اطلاعرسانی خواهد شد.

به گفته وی؛ ارائه جزئیات بیشــتر ممکن است در روند تحقیقات و بهسرانجامرسیدن سرنخهای موجود خللی ایجاد کند.

وی افزود که پلیس پیگیری این پرونده را آغاز کرده است.

شــبکههای اجتماعی کردکوی اعلام کردهاند متوفی در روســتای مفیدآباد کردکوی ساکن بوده و پس از این حادثــه مقادیری طلا و وجه نقد نیز از منزل او مفقود شده یا به سرقت رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.