دستگیری سارق با 60 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجانشرقی از شناسایی و دستگیری سارق حرفهای محتویات داخل خودرو با 60 فقره ســرقت در شهرســتان تبریز خبر داد.

ســرهنگ صابر عباسزاده گفت: درپی وقوع چنــد فقره ســرقت محتویات داخــل خودرو در سطح شهرستان تبریز، موضوع بهصورتویژه در دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجانشرقی بیان کــرد: مأمــوران آگاهی با انجــام اقدامات اطلاعاتی و گشــتزنیهای هدفمند، یک سارق حرفهای محتویات داخل خودرو را شناســایی و با هماهنگی مرجع قضائی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

ســرهنگ عباسزاده تصریح کــرد: متهم در تحقیقات پلیسی به 60 فقره سرقت لوازم داخل خودرو در شهرستان تبریز اعتراف کرد، همچنین چهار مالخر نیز شناســایی و در عملیاتی دستگیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.