عاملان تیراندازی مرگبار دستگیر شدند

Shargh - - حوادث -

عاملان تیراندازی و قتل در کلاله دستگیر شدند و قاتل به جرم خود اعتراف کرد.

ســاعت 23:50 شــامگاه 19 خــرداد جــاری در یکــی از خیابانهــای شهرســتان کلاله فردی با شــلیک گلوله به وســیله اسلحه شــکاری به جوان 23ســاله اهل یکی از روستاهای شهرستان گالیکش باعث مرگ این جوان شد.

پس از اعلام موضوع بــه پلیس 110، مأموران کلانتری 11 شهرستان کلاله به محل اعزام شده و مشاهده کردند که این جوان از ناحیه سر و صورت و شــکم مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفته است.

مجروح که به بیمارســتان منتقل شده بود، با وجود تلاش پزشــکان اما به دلیل شدت جراحات واردشده جان خود را از دست داد.

مجتبی مروتی، رئیسپلیس آگاهی گلستان در گفتوگو با فارس در گــرگان اظهار کرد: با تلاش پلیس پــس از گذشــت 24 ســاعت از وقوع این حادثه، ســه نفر از عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

براساس این گزارش، در این عملیات شناسایی و دســتگیری عاملان وقوع این جنایت، فرد اصلی که اقدام به تیراندازی کرده بود نیز دســتگیر شد و به جــرم خود اعتراف کرد کــه در اعترافات خود، علــت و انگیزه ارتــکاب به این جــرم را اختلاف خانوادگی با همسر سابق خود بیان کرد.

تلاش کارآگاهان برای دســتگیری یکی دیگر از افراد مؤثر در این درگیری و تیراندازی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.