سارقان منزل با 50 فقره سرقت به دام افتادند

Shargh - - حوادث -

دو ســارق حرفهای منزل با 50 فقره ســرقت دستگیر شدند.

سردار محســن خانچرلی، فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران، گفت: در پــی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان بهارستان، مأموران دایــره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی، رسیدگی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

او افــزود: مأمــوران پلیــس آگاهــی پس از چندین روز کار اطلاعاتی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی ســرنخهایی از ســارقان حرفهای ایــن ســرقتها به دســت آورده و با شناســایی مخفیگاه متهمــان در هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه هر دو ســارق را دستگیر کردند.

سردار خانچرلی با اشاره به اینکه متهمان در بازجوییهای فنی انجامشده به 50 فقره سرقت منزل در شهرســتان بهارســتان اعتراف کردهاند، گفت: سارقان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.