10 سال تحقیقات بینتیجه در پرونده قتل مرد معتاد

Shargh - - حوادث -

شرق: خانــواده مردی که جسدش در کنار جاده پیدا شده بود، بهدلیل پیدانشدن عامل قتل، فرزندشان از دادگاه درخواست دیه از بیتالمال کردند. به گزارش خبرنــگار ما، پرونده این قتل 10 ســال قبل با گزارش شــهروندی به پلیس به جریان افتاد. در این گزارش آمــده بود مردی جوان تصــادف کرده و جانش را از دســت داده اما ضارب متواری شده است. پلیس با آغاز تحقیقات متوجه شــد مرد جوان بهنام فریدون دقایقی قبــل از مرگش به کمپ تــرک اعتیادی که در همان نزدیکیهاســت، رفته بود. بهاینترتیب، از مدیر کمپ بازجویی شــد و او گفــت: فریدون مدتی قبل در کمپ ترک اعتیاد ما بســتری بود، اما پدرش او را ترخیــص کرد و فریدون هم رفــت. مدتی بعد او دوباره برگشــت و گفت میخواهــد بهطورکامل اعتیــادش را تــرک کند. مــن هم بــه او گفتم چون پول نــدارد و نمیتواند هزینههای درمانش را تأمین کند، پس بهتر اســت برود؛ چــون نمیتواند داروها را خریداری کند و بعــد از مدتی وضعیتش وخیمتر میشــود. بههمیندلیل او برگشــت و چند ســاعت بعد باخبر شــدیم جســدش کنار جاده افتاده است. ما فکر کردیم تصادف کــرده و موضوع را به پلیس گزارش دادیم. وقتی مأموران راهنماییورانندگی در محل حاضر شــدند، اعلام کردند مرد مقتول بهدلیل ضربهای که بدنش وارد شــده، جانش را از دســت داده اســت. اینکه ضربــه چطور وارد شــده و آیا با خودرو بوده یا وسیله دیگری، پزشکی قانونی تعیین میکند، اما اطمینان داریم که او بهعلت یک تصادف غیرعمد فوت نشده اســت چراکه لباسهای مقتول از بدنش خارج و جســد کنار جاده رها شــده است. این در حالی بود که پزشــکی قانونــی نیز اعلام کرد احتمال اینکه مرد جــوان بهعلت تصادف با خودرو جانش را از دســت داده باشــد، وجود ندارد چراکه آثار جراحتهای گوناگــون روی بدن او وجود دارد. پلیس در ادامه بررســیها متوجه شــد فریدون یک زن صیغهای هم داشت که با او زندگی میکرد. این زن به پلیس گفت با شــوهرش اختلافی نداشــته و حتــی پذیرفته بود هزینه اعتیــاد او را هم بدهد. این زن گفت: من وقتی با فریــدون ازدواج کردم، اعتیاد داشــت و من این موضــوع را پذیرفته بــودم و ما با هــم دعوا و درگیری نداشــتیم. زن جوان گفت: تنها مشــکلی که من با شوهرم داشــتم این بود که از او میخواستم وســایل خانه را نفروشــد و خرج مواد نکند. از اینکه وســایل خانــه را میفروخت، خیلی ناراحت میشــدم و بارها هم ایــن موضوع را گفته بــودم. بهجز این مســئله ما هیچ درگیــری دیگری با هم نداشــتیم و شــوهرم همیشــه هزینه مواد را از مــن میگرفت. پلیس نتوانســت ســرنخی را به دســت بیاورد، چراکه اولیایدم هــم گفتند فریدون دشمنی نداشته و کســی تا به حال شکایتی از او به خانوادهاش نکرده اســت. حتی پــدر فریدون گفت پســرش به خواســت خودش از مرکز تــرک اعتیاد خارج شــد و حتی برای رفتن به کمــپ ترک اعتیاد هم به او اصراری نکردنــد. تحقیقات مأموران برای پیداکردن عامل قتل فریدون به جایی نرسید تا اینکه بعد از گذشــت 10 ســال خانوادهاش اعــلام کردند خواستار دریافت دیه از بیتالمال هستند. اولیایدم روز گذشته در جلســه دادگاه حاضر شدند و گفتند: ما خواســتار پیداشــدن عامل قتل فرزندمان هستیم اما حالا که 10 ســال گذشــته و پیدا نشــده دیه را از بیتالمــال میخواهیم و درصورت بازداشــت قاتل خواســتار رسیدگی به پرونده او هستیم و درخواست قصاص هم داریم.

با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.