دستگیری جیببر حرفهای در مترو

Shargh - - حوادث -

فرمانــده یــگان انتظامی متروی شــهر تهران از دســتگیری جیببــر حرفهای ایســتگاه متروی امامخمینی)ره( خبر داد.

سرهنگ علی راقی اظهار کرد: با شکایتهای شــهروندان و مســافران متــرو درباره ســرقت و جیببری از سوی سارق یا ســارقان، مأموران این یگان وارد عمل شدند.

وی افــزود: در بررســیهای انجامشــده مشخص شد بیشتر ســرقتها در ایستگاه متروی امامخمینی)ره( که بنابر موقعیت جغرافیاییاش دارای مسافران بسیاری اســت، صورت گرفته که در نتیجه تحقیقات و بررسی در این ایستگاه بیشتر شد.

فرمانــده یــگان انتظامی متروی شــهر تهران گفت: این اقدامات ادامه داشــت تا اینکه مأموران مســتقر در سکوی این ایســتگاه متوجه پرسهزنی فردی مشکوک شدند و او را تحت نظر قرار دادند و درســت زمانی که وی قصد داشــت با استفاده از ازدحــام جمعیــت اقدام به ســرقت کند، او را دستگیر کردند.

ســرهنگ راقــی تصریــح کــرد: متهــم که از دســتگیریاش شــوکه شــده بود، ســعی کرد با دادوفریاد و جوســازی خود را رها کند، اما موفق نشده و به اتاق پلیس مترو واقع در ایستگاه منتقل شد که در بازجویی از وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشــف و متعاقبا به کلانتری 113 بازار تهران منتقل شد.

وی افزود: متهم در بازجوییهای انجامشده به صد فقره سرقت اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.