دستگیری زورگیر چاقو به دست

Shargh - - حوادث -

شرق: مجرم سابقهدار که با تهدید چاقو از یک مرکز ترک اعتیاد زورگیری کرده بــود، پیش از فرار به دام افتاد. به گــزارش خبرنگار ما، ســاعت 12 دوشــنبه هفته جــاری حاضران در یک مجتمع پزشــکی در خیابان گاندی تهران با مرکز فوریتهای پلیســی 110 تماس گرفتنــد و از وقوع زورگیری از دو منشــی خانم خبر دادند. گروهــی از مأموران کلانتــری 103 گاندی در محل حاضــر و با مردی 35 ســاله روبهرو شــدند که از ســوی اهالی ساختمان دســتگیر شده بود. در تحقیقات اولیه مشــخص شــد فرد دستگیرشــده، چاقویی را در کمر خود جاسازی کرده و به مرکز ترک اعتیــادی که در یکی از طبقــات مجتمع بود، رفته و در آنجا با تهدید چاقو دو منشــی خانم را که حدود 32 ســال دارند، مجبور کرده اســت پولها را به او بدهند. دو منشــی نیز وقتی با تهدیــد چاقو روبهرو شدند، بدون مقاومت 350هزارتومان موجودی را به ســارق دادند. همچنین زورگیر چاقو به دست قبل از خروج داروهای ترک اعتیاد و متادون را برداشتهبود، امــا پیــش از فرار دو منشــی با نگهبان ســاختمان تمــاس گرفتند و نگهبان نیــز مانع از خروج این مرد شــد. متهم پس از درگیری به طبقــات پناه برد و در ادامه اهالی ســاختمان موضوع را به پلیس اطلاع دادند. مأموران همچنین دریافتند ســارق با استفاده از ماسک بهداشتی قصد داشت چهرهاش را بپوشاند تا شناســایی نشود. پس از انتقال متهم به کلانتری و بررسی سوابق او مشخص شــود این فرد چند مورد سابقه سرقت داشــته و پروندهای هم در پایگاه دوم پلیس آگاهی دارد. بنابراین متهم با دســتور قضائی به پایگاه دوم منتقل و فاش شــد او چند روز قبل نیز در مطب دیگری با شــیوهای مشابه اقدام به سرقت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.