پنج قاره

Shargh - - حوادث -

نجات ۴۱ مهاجر گرفتار در آبهای لیبی

نیروی دریایی آمریکا سرنشینان یک قایق چوبی را که در آبهای لیبی گرفتار شده بودند، نجات داد. به گزارش ایسنا، گفته شده نیروی دریایی آمریکا با کمک به مهاجران گرفتار در آبهای لیبی توانســت 41 نفر از آنــان را نجات دهد و همچنین اجســاد 12 مهاجر را به خشــکی منتقل کند. نیــروی دریایی آمریکا در تماسی با مؤسسه خیریه آلمانی ‪Sea Watch‬ ، حادثه غرقشدن قایق حامل مهاجران را اطلاع داد و از آنان درخواســت کمک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق اعلام این مؤسسه خیریه، مشخص نیست پیش از غرقشدن قایق چند نفر سرنشین آن بودهاند.

اتومبیل گرانقیمت، تابوت مرد نیجریهای شد

مردی اهــل نیجریه پــدرش را در اتومبیل جدید و گرانقیمتــش بهجــای تابــوت دفــن کرد. پســر ثروتمنــد تصمیم گرفت برای این کار ماشــین جدید بیامدبلیویی بــه قیمت 66 هزار پونــد بخرد. او به پدرش قول داده بود که ماشــین «پرســرعتی» را به او هدیــه دهد، اما تا پیش از مــرگ پدرش موفق به این کار نشــد. برای همین تصمیم گرفت که با روش غیرمعمولــی ایــن هدیه را بــه پــدرش تقدیم کند. عکاس مراسم خاکســپاری به شهرت بالایی دست یافت و خیلی زود عکس این مراســم در شبکههای اجتماعی منتشر شد. بسیاری از کاربران برای اولینبار دیدند که چطور بهجای تابوت، ماشین گرانقیمتی با جسد مرده به خاک میرود. به گزارش اسپوتنیک، به نوشــته روزنامه دیلیمیل، درعینحال برخی کاربران از اتلاف پولها برای مراســم خاکســپاری شــاکی بودنــد. به عقیده آنها این پولها میتوانســت در راه بهتری خرج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.