دزد دوچرخهها دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

ســارق حرفهای دوچرخه بعد از دستگیری به 45 فقره سرقت اعتراف کرد.

ســرهنگ «محمدرضا حناساب»، رئیسپلیس آگاهی اســتان یزد، گفت: به دنبــال چندین فقره سرقت دوچرخه در شــهر یزد بررسی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت با انجام کار اطلاعاتی و تلاش شــبانهروزی، ســارق حرفهای و ســابقهدار را شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دســتگیر کردنــد. رئیسپلیس آگاهــی اســتان یزد افــزود: متهــم در تحقیقات انجامشده به سرقت 45 دستگاه دوچرخه از نقاط مختلف سطح شهر یزد اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.