کلاهبرداری سایبری برای پرداخت آنلاین فطریه

Shargh - - جامعه -

شــرق: رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای نیــروی انتظامی از تبلیغات دروغین و کذب مجرمان ســایبری برای دریافت فطریه و کمکهای مردمی خبر داد.

سرهنگ علی نیکنفس اظهار کرد: همزمان با نزدیکی عید فطر و پرداخت زکات آن، متأسفانه افراد ســودجو بــا سوءاســتفاده از احساســات انساندوســتانه هموطنــان عزیــز بــه دنبــال کلاهبرداری از آنان هســتند. وی گفت: این افراد با استفاده از قابلیتهای شبکههای اجتماعی و انجام تبلیغات گســترده در این بستر سعی دارند اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب کرده و از حســابهای آنها برداشت غیرمجاز انجام دهند، به همین منظور تبلیغاتــی جذاب برای دریافت کمکهای مردمــی و جمعآوری فطریه و کفاره روزه بــا هدف جلــب اعتماد کاربــران طراحی میکنند.

این مقــام انتظامی یادآور شــد: گاهی اوقات افراد ســودجو ادعا دارنــد که ایــن تبلیغات از سوی مؤسســات و ارگانهای مربوطه در فضای مجازی منتشر شده، درحالیکه مؤسسات مزبور در این رابطه هیچ اقدامی نداشــتهاند یا اینکه در برخی موارد تبلیغاتی از سوی افراد و چهرههای مشهور و سرشناس منتشــر میشود بدون آنکه آنها از این موضوع اطلاعی داشته باشند.

سرهنگ نیکنفس تصریح کرد: بسیاری از این تبلیغــات، دروغین و کذب بوده و هموطنان عزیز نبایــد به آنها اعتماد کنند، زیــرا این افراد تنها به دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران و در نهایت سرقت از حسابهای بانکی آنها هستند، بنابراین باید مراقب اینگونه سایتها، کانالها، گروهها و صفحات باشند و اطلاعات مهم خود را در اختیار این افراد قرار ندهند.

وی، طراحی سایتها، کانالها و اپلیکیشنهای جعلی و منسوب به نهادهای دولتی و مسئول در این زمینه را مهمترین شــگرد مجرمان دانست و گفت: از آنجایی کــه اکثر هموطنان از تلفنهای همراه و شــبکههای اجتماعی استفاده میکنند، بنابراین امکان طراحی اپلیکیشــنها و همچنین کانالهــا و صفحــات جعلــی بیــش از ســایر شگردهای مجرمانه متصور است.

ایــن مقام انتظامی بیان کــرد: هموطنانی که قصــد دارند فطریه و کفاره روزه خود را از بســتر فضای مجازی یا از طریق مؤسسات خیریه فعال در این حوزه پرداخت کنند باید نسبت به اصالت آنها اطمینان پیدا کنند. شهروندان برای پرداخت وجوه خود به شرکتها و مؤسسات شناختهشده در کشــور که از طریق رســانههای جمعی نظیر رادیو، تلویزیون و... شــماره حســابهای رسمی خود را اعلام میکنند، اقدام کنند.

سرهنگ نیکنفس تأکید کرد: هموطنان عزیز از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حســابهای نامعتبــر و شــخصی کــه از طریق ســایتها و گروههای ناشــناس تبلیغ میشــوند، خودداری کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا از ارگانها و نهادهای ذیربــط خواســت درخصــوص مؤسســات و انجمنهای خیریه که مجوز فعالیت دارند و نیز نحوه جمعآوری فطریه و کمکهای مردمی این مؤسســات از طریق مبادی قانونی اطلاعرسانی لازم صورت پذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.