ورود دادستانی به ماجرای برنامه ماه عسل

Shargh - - جامعه -

شــرق:

دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعاهای مطرحشــده در یک برنامه تلویزیونی مربوط به نوعی بیماری کمتر شناختهشده را در اسرع وقت پیگیری کند و نتیجه را گزارش دهد.

به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور، در پی پخش برنامهای در تاریخ ۳/8/97 در یکی از شــبکههای ســیمای جمهوری اســلامی ایران و طرح ادعاهایی دربــاره نوعی بیماری، معاونت حقوق عامه دادســتانی کل کشــور پــس از انجام بررســیهای لازم و اعمال و اعــلام نظر کارشناســان و متخصصان ذیربط دربــاره کذببودن مطالب و ادعاهای مطرحشــده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشــور ارائه داده است. بهدنبال بررسیهای اولیه، دادســتان عمومی و انقلاب تهران از سوی دادستان کل کشــور مأمور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای مطرحشده در آن برنامه در جامعه، موضوع را پیگیری و تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعلام شــود. حجتالاسلاموالمســلمین منتظری همچنین دســتور داد درباره وجوه جمعآوریشده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

هشتم خرداد سال جاری بود که یاسمن اشکی با ادعای ابتلا به یک بیماری نادر در گذشته، ضمن ابراز نگرانی از شــیوع بیماری ســرطان در ایران و تأکیدبر افزایش آگاهی زنان ایرانی درباره سونامی سرطان و بیماریهای جنســی، در برنامه ماه عســل حضور یافت و از مردم خواست برای تولید واکسن HPV کمک مالی کنند. مســائل مطرحشــده از طرف خانم اشــکی از یکســو و طرح ایده کلی آن هم در برنامه زنده تلویزیونی با واکنشهای زیادی مطرح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.