حاشيهسازی یک بيلبورد در هواداری از تيم ملی

Shargh - - جامعه -

گروه جامعه:

ســازمان هنری رسانهای اوج همچنان با مالکيت يکی از بزرگتريــن و محوریترين بيلبوردهای پايتخت بر فضای شــهری تأثيرگذار اســت و اينبار هم با تبليغی شــائبهدار از ۱5 مــرد در لباس و ظاهر اقوام مختلــف ايرانی اين ســؤال و واکنــش را ايجاد کرد که چرا جای زنان خالی است. توضيح اوج بهعنوان مالک بيلبورد و ســازمان زيباسازی اين است که منظور نفرات تيم ملی که همه مرد هستند بوده و با اين وصف دليلی نــدارد خانمها در اين موقعيت باشــند؛ چــه اينکه در تصاوير ديگر تبليغاتی زنان حضور دارند.

اما بهمن ســال گذشــته بود که برزين ضرغامی، در گفتوگويی با «شــرق» اعــلام کرد قرارداد مؤسســه هنری-رســانهای «اوج» پــس از اتمــام دوره تمديــد نشده و شهرداری ديگر با اين مؤسسه قراردادی ندارد. او تأکيــد کرد: «ديگر هيچ بيلبوردی در شــهر تهران در تملک مؤسســه اوج يا سپاه نيســت». او گفته بود که «مجوز فعاليت اين مؤسسه از قبل داده شده بود و قبل از حضور ما در شهرداری تهران هم اين قراردادها پايان يافته و دوباره هم تمديد نشــده است». البته او که آن زمان تازه جانشين عيسی عليزاده در سازمان زيباسازی شده بود، گفت تازه در اين مسئوليت قرار گرفته و هنوز اطلاع زيادی از جزئيات ندارد و فقط میداند که قرارداد به شکل عادی تمام شده و دوباره تمديد نشده است.

گويا آنچــه مديرعامل ســازمان زيباســازی آن روز نمیدانســت، دامنه مجوزهای دادهشده بود و حالا او میگويد مؤسســه اوج مالکيت بيلبورد بزرگ تبليغاتی ميــدان وليعصر)عج( را از مالــک اين ملک خصوصی گرفته و مالکيت اين تابلو درحالحاضر برای مؤسســه اوج اســت و زيباســازی فقــط روی محتــوا و کيفيت تبليغات نظارت دارد.

تصور بر اين بود که با اظهارات اين مدير شهری، حذف اين مجموعه با آن تابلوهای پرحاشــيه مثل «صداقــت آمريکايی» و «با يه گل بهار نميشــه» از سطح شــهر اتفاق افتاده اما اين مجموعه تا همين امــروز تابلو اصلی خود را در ميــدان وليعصر نگه داشــته اســت و اتفاقا با همين تابلو هنوز به هدف خــود میرســد. روز گذشــته تصاوير تابلــو جديد تبليغاتی در ميدان وليعصر در شبکههای اجتماعی پخش شــد که در آن تصويری از شــادی ۱5 مرد با لباسهای محلی قوميتهای مختلف آشکار است و در آن ميــان جــام قهرمانی را به دســت دارند. زير اين عکس نوشــته با هم قهرمانيم )يک ملت، يک ضربان( و همين موضوع اين ســؤال را بيشــتر برمیانگيــزد که در اين تصويــر جمعی جای زنان ورزشــکار، طرفدار يا حتی زنان اين ســرزمين خالی اســت. اين تصوير بــا واکنشهای مثبــت و منفی زيادی روبهرو شــده و به گفتــه محمد ذوقی، مدير روابطعمومی و ســازمان اوج هــدف طراح و نگاه او لحاظکردن اقوام در قالب تيم ملی بوده اســت. او به «شــرق» میگويد: ما شش طرح در تهران کار کرديم کــه يکی از اين طرحهــا در ميدان وليعصر اســت و پنج طــرح ديگر بــا هماهنگی ســازمان زيباسازی شــهرداری تهران طراحی شده و آدرس نصب طرحها را ســازمان زيباسازی دقيق میداند. اين شــش طرح چندينبار در جاهای مختلف شهر اکران شــدهاند. در طرحهای ديگر ما حضور بانوان مشهود اســت. در عرشه پلها تمامی طرحهای ما اکران میشوند و در کانال اوج هم منتشر میشوند. نصب اين طرحها هم با ســازمان زيباسازی بوده و آدرس جای نصب را خود ســازمان زيباســازی در اختيار ما قرار داد.

او بــا تأييد ايــن نکته که ديوارنگاره نصبشــده در ميــدان وليعصــر کلا در اختيار مؤسســه اوج اســت، در پاســخ به اين ســؤال که چرا طرح حاضر در ميدان وليعصــر تفکيک جنســيتی شــده، افــزود: اميدوارم صادقانه صحبتهای من را منتقل کنيد. ســؤال شــما ســؤالی حاشيهای است. وقتی سؤال شما اين است که چــرا در اين يک طرح تفکيک جنســيتی صورت گرفته، اين سؤال شــيطنت دارد. ما مشکلی با بانوان نداريم و اگر با زنان مشــکلی داشــتيم، در طرحهای ديگرمان از حضور آنها استفاده نمیکرديم. من فکر میکنم شکی نباشــد که ما ضدزن نيســتيم. در عالم هنر شش طرح ترافيکی زده میشــود و هر طرح ترافيکی برای رسيدن به ثمر چند مرحله از ايدهپردازی تا طراحی گرافيکی و نصب را طی میکند. در اين شش طرح برخی طرحها حضور آقايان را دارد و اين به معنای تفکيک جنســيتی نيســت؛ کمااينکه در طرح نــوروزی ديوارنگاره ميدان وليعصر فقط از تصوير يک دختر اســتفاده شــده و اين هم به معنای ضدمردبودن نيست.

مدير روابطعمومــی اوج در ادامه تأکيد کرد: اگر در طرح گرافيکی ما فقط زنان باشند، اين يعنی ما ضدمرد هســتيم؟ اصلا اينطور نيســت. گرافيست ما که او هم ضديتی با زنان نداشــته، اين ايدهپــردازی را انجام داده و بايد اين شــش تصوير را يک پکيج در کنار هم بدانيم که يک روز قبل از آغاز جام جهانی و با محوريت شعار «يک ملت، يک قهرمان» به اکران در آمدهاند.

درعينحــال برزين ضرغامی هــم ضمن تعريف از عملکــرد ايــن مؤسســه و کيفيــت طراحیها و همکاریای که در ســاير بيلبوردهــای تبليغاتی در شــهر دارند، میگويــد: تبليغات قبلی اين مؤسســه برای نوروز يا فتح خرمشــهر و... تابلوهايی شايسته و بدون اشــکال بودند. درباره اين تابلو هم اشکالی وجود ندارد و برداشتی که درباره حضورنداشتن زنان در اين تبليغ مطرحشده درست نيست.

ضرغامــی بــا بيــان اينکه طــراح ايــن بيلبورد تبليغاتی درباره اين طرح توضيحات منطقی داشته اســت، میگويد: مبنای طراحــی در اين تبليغ نوعی شبيهسازی بازيکنان تيم ملی با مردمان قوميتهای مختلف بوده اســت و چون تيم ملی مردان در جام جهانــی منظور اين کار بوده، همــه افراد در آن مرد هســتند و با اين توضيح و استدلال ديگر حضور زنان در اين تابلو موضوعيتی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.