صدور کيفرخواست متهم پرونده مدرسهاي در غرب تهران

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

جعفريدولتآبادي، دادستان تهران، گفت: تمام نوجواناني که در پرونده مدرسه غرب تهران دربارهشان ادعايي شــده بود و اولياي آنها نيز داوطلــب بودند، به پزشــکي قانوني معرفي شــدند و پزشــکي قانوني آنهــا را معاينه کرد. در تمام گزارش پزشکي به آن معنا تجاوز جنسي که در اخبار اوليــه آمده بود، به معناي جرائم خاص جنسي ديده نشــد؛ ولي تعرضات جنسي گزارش شد و متهم هم پذيرفته است. امروز کيفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامي صادر شــد و پرونده بــه دادگاه تحويل داده خواهد شــد و اميدواريم دادگاه بــا ســرعت مقبولي حکم را صــادر کند. بخشــي از مســائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزشوپرورش و مدرســه برميگشــت، مفتوح است و تحقيقات ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.