پاسخ محيط زیست به ابهامات مجوزهای شکار

Shargh - - جامعه -

شرق: معاون محيط زيست طبيعی و تنوع زيستی ســازمان حفاظت محيط زيســت با اشــاره به صدور پروانه شکار در تعدادی از استانها تأکيد کرد: حفاظت از تنوع زيســتی بــدون تأمين منافــع جوامع محلی امکانپذير نيست بنابراين سعی داريم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص يابد. حميد ظهرابی در نشســت خبری درباره صدور پروانه شــکار که در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، اظهار کرد: در اين مدت حاشــيههايی درباره صدور پروانه شکار ايجاد شده است. بسياری از متخصصان شناختهشده کشــور موضع ســازمان حفاظت محيط زيست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تأييد میکنند. برخی از کارشناســان هم انتقاداتی به ايــن موضوع دارند. معاون محيط زيســت طبيعی سازمان حفاظت محيط زيســت با بيان اينکه يکی از وظايف اصلی اين سازمان، حفاظت از تنوع زيســتی است، اظهار کرد: در قوانين و مقررات جاری کشــور از جمله در قانون شــکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست در مورد حفاظت از تنوع زيستی تأکيد شده است. براساس قانون شــکار و صيد اجرای قوانين مربوط به اين حوزه و صدور پروانه شکار جزء وظايف اين سازمان قلمداد میشــود. وی با اشــاره به اينکه در ســالهای گذشــته حفاظت از تنوع زيستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظتشــده ســازگار نبوده است، تأکيد کرد: تلاش داريم در اين دوره بين حفاظت از تنوع زيستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ايجاد و شــرايط را اصلاح کنيم. واضح اســت که حفاظت از تنوع زيستی بدون تأمين منافع جوامع محلی امکانپذير نيست. معاون محيط زيست طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست با اشــاره به اينکه در راستای اصلاح اين مسير بر توسعه طبيعتگردی در مناطق تحت مديريت محيط زيست تمرکز کردهايم، تصريح کرد: سعی داريم جاذبههای طبيعــی مناطق تحــت مديريت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آنها حفظ کنيم و تأکيد داريم که حتما اين منافع اقتصادی بايد نصيب جوامع محلی شــود. ظهرابی در ادامه با تأکيد بر اينکه ســعی داريم در موضوع شکار مسير جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زيستی انتخاب کنيم، گفت: شکار بايد به نفع حفاظت از تنوع زيســتی و زيستگاه باشد و درعينحال زمينه مشــارکت مــردم را برای حفظ تنوع زيســتی فراهم کند. در همين راستا دستورالعملهای شــکار پايدار تهيه و صادر شده اســت. معاون محيط زيســت طبيعی سازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به اينکه صــدور پروانه شــکار موافقــان و مخالفانی دارد، اظهــار کــرد: در ســالهای ۹۱ و ۹۲ اين موضوع به يک بحث داغ تبديل شــد و گفتوگوهای بســياری ميان موافقان و مخالفان شــکار شــکل گرفت. بحث اصلــی مخالفان شــکار اين اســت که آنهــا طرفدار حقوق حيوانات و معتقد هســتند کــه حيوانات تحت هيچ شــرايطی نبايد شکار شوند. عده ديگری مثل خود من مخالف شــکار نيســتيم اما مخالف شکار با شرايط کنونی هســتيم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تأييد نيست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمیشــود بلکه اين نوع شکار بيشتر جوامع محلی را تحريک میکند. وی تأکيد کرد: منفعت حاصل از شــکار بايد به جوامع محلی برسد و برای حفاظت از منطقه اختصاص يابد. از جمله سازوکارهای مهم برای دستيابی به اين هدف صندوق ملی محيط زيست است که برای همين منظور طراحی شــده و صــدور پروانه انتفاعی در هميــن قالب اتفاق میافتد. معاون محيط زيست طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه اظهار کرد: براساس ســازوکار طراحیشده برای شکار پايدار، پروانه شــکار هم برای شکارچيان خارجی و هم برای شــکارچيان داخلی صادر میشود. نکته مهم آن است که قيمت پروانه شکار برای شکارچيان داخلی ۱۰ درصد قيمتی است که به خارجیها فروخته میشود. ۲۰ درصد پروانه شــکار به جوامــع محلی اختصاص میيابد کــه قيمت آن حدود ‪۶ ۰۰‬هــزار تا يک ميليون تومان است بنابراين در اين سازوکار سعی کرديم منافع شــکار نصيب شــکارچيان جوامع محلی نيز بشــود. ظهرابی در پاســخ به اين پرســش که آيا تغيير رويکرد ســازمان حفاظت محيط زيست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلطبودن عملکرد مديران در چهار سال گذشته است، گفت: بايد مسائل را با توجه به مقتضيات هر زمانی بررســی و در مورد آن صحبت کنيم. واقعيت اين اســت که در دوره گذشــته سازوکار مناســبی مثل صندوق ملی محيط زيست برای ايجاد شکار پايدار وجود نداشــت؛ البته صندوق ملی محيط زيســت نيز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراين بــا وجود اين صندوق میتوان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زيستی گره زد. معاون محيط زيست طبيعی ســازمان حفاظت محيط زيســت با تأکيــد بر ضرورت تعديل جمعيت گونههای حياتوحش گفت: در شرايط طبيعی نســبت ماده به نر بايد چهار به يک باشد اما در برخی از مناطق کشور اين نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. اينها همگی مسائل علمی و پذيرفتهشــده اســت که بايد در مديريت تنوع زيستی مــورد توجه قرار گيرد. ظهرابی در پاســخ به پرســش مبالغ دريافتشــده از محل صدور پروانه شکار اظهار کرد: تاکنون يکميلياردو ۲۰۰ ميليون تومان به صندوق ملی محيط زيست واريز شده است. وی تأکيد کرد: شکار منافع علمی نيز دارد، زيرا بعد از هر شکاری کليه اجزای گونه بررســی و اطلاعات مربوط به آن ثبت میشــود همچنين نمونه ژنتيکی از گونه برداشت میشود. نبايد فراموش کنيم که حذف حيوانات مســن منافعی برای حياتوحش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.