سنگاندازی سزارینکاران در راه زایمان طبیعی

Shargh - - جامعه -

فرحناز سعادت*:

گرچه ســزارين عملی نجاتبخش برای حدود ۱5 درصد از زايمانهايی اســت که ممکن اســت مادر يا نــوزاد در معرض خطر قــرار گيرند، اما بيــش از 85 درصد مادران بــاردار بهراحتی میتوانند نوزاد خود را به روش طبيعی به دنيا بياورند. متأسفانه سالهاست نيمی از کودکان معصوم اين مرزوبوم بدون دليل علمی و بهطور انتخابی و در بيشــتر مواقع قبل از شروع علائم رسيدگی کامل، از حق زندگی داخل رحم و عبور از کانال زايمان محروم هستند و به دليل عوارض کوتاهمدت و درازمدت سزارين، در معرض بيماریهايی نظير ديابت، آسم، بيشفعالی و اتيسم قرار دارند؛ حتی امروزه در کتب جرمشناســی بــروز رفتارهای مجرمانه در کودکانی که به روش ســزارين به دنيا میآيند، بيشتر گزارش شــده اســت. به عبارتی با ايجاد ترس واهی از درد زايمان يا افتادگی رحم و تشــويق مادران به انجام زايمــان به روش ســزارين، عملا در حال توليد نســلی بيمار هستند که به خوبی میتوان آثار آن را در افزايش چشمگير کودکان مبتلا به اين عوارض مشاهده کرد.

وزارت بهداشــت بهدرســتی و مبتنــی بر شــواهد علمــی روز دنيا، از اوايل دهــه 8۰ تلاشهای زيادی را برای حفظ حقوق مــادر و جنين و برخورداری کودکان و زنان کشــور از نعمت زايمان طبيعــی انجام داد که در نهايت در ســال ۱3۹3 با آغاز طرح تحول سلامت، برنامه بســيار دقيقی ابلاغ شــد که با نوســازی فضای فيزيکــی و محورقرارگرفتــن نيازهای مامايــی مادران طراحی شــده بود و خوشــبختانه با اســتقبال مادران باردار و ماماهای کشــور روبهرو شــد. ارزشــيابیهای انجامشــده در ســال ۱3۹۶ نشان داد ســير صعودی ســزارين به همت ماماهای بخش خصوصی و دولتی و همــکاری متخصصــان زنان متوقف و بــا انجام 73 درصــد زايمانهای طبيعــی به دســت ماماها، نقش ويژه اين حرفه مســتقل در پيشبرد اهداف نظام سلامت بيشازپيش نمايان شــد. به همين دليــل در بازنگری طرح، بر نقش ماماها تأکيد بيشــتری شــد و سهم آنان از تعرفــه زايمان طبيعی نيز از ۱5 درصد به 35 درصد افزايش يافت. متأسفانه همين مسئله موجب اعتراض شــديد برخی از متخصصان به آييننامه ترويج زايمان طبيعی شــد و اين اعتراض که بهوضــوح جنبه مادی داشت، از طرف آن گروه از متخصصان که آمار سزارين انتخابی آنها به بيش از ۹5 درصد میرسيد، بيشتر بود.

آنچــه بهطور مشــهود میتوان مشــاهده کرد، اين اســت که اقبال چشــمگير مادران باردار تحصيلکرده کشــور به انجام مراقبتهای دوران بــارداری و زايمان خود زير نظر ماماهاست که نويد بازگشت شيوه تولد به روش طبيعی را میدهــد؛ بهطوریکه در حين زايمان، به دليل ســلامت کودک خود، درد زايمان را نيز به جان میخرند و با حمايت مامای همراه خود حتی حاضر به استفاده از بیدردی نيستند و علاقهمندند همانگونه که خلقت، طراحی علم آن را تأييد کرده است، نوزاد خود را به دنيا بياورند. البته شــرکت مــادران در کلاسهای آمادگی برای زايمان و مهــارت ماماهای عامل زايمان و پاســخگويی آنان در هر لحظه از شــبانهروز که مادر نيازمند آن باشــد، آرامش عجيبی را برای مادران باردار به ارمغان آورده است.

تقاضــای مادران بــاردار برای زايمــان فيزيولوژيک ســبب عصبانيت برخی از افرادی شــد که منافع آنان با ســزارين انتخابی تأمين میشــد. به هميــن دليل با شــيوههای مختلف اعتراض خود را نشان دادند؛ بدون آنکه از خود بپرســند چرا بايد در کشوری که از آخرين تکنولوژیهای پيشــرفته در تجهيزات پزشکی استفاده میکند، برای تولد کــودکان از بدترين روش تولد يعنی سزارين استفاده کنند.

کســانی امروز معترض آييننامه بــاارزش و علمی ترويــج زايمــان طبيعی هســتند که در اتــاق عمل به ســزارين مشــغولاند و با مهرزدن بر پرونده مادری که زايمانش به دســت ماما انجام شده بود، از درآمدهای نجومی برخوردار بودند و البته سکوت جامعه مامايی باعث شــده برای خود حقی قائل شوند که متعلق به آنها نيســت. متخصص و جراح زنان همانگونه که از نامش پيداســت، برای جراحــی، بارداریهای پرخطر و زايمانهــای مشــکل و همچنيــن بيماریهای زنان تربيت میشــود و ماما نيز برای انجــام زايمان طبيعی آمــوزش میبيند و ورود متخصص بــه مقوله زايمان، نهتنهــا خــارج از اســتانداردهای روز دنياســت، بلکه باعث میشــود مداخلات زايمانی افزايش يابد و تعداد ســزارينهای انتخابی که اغلب با نوزاد کموزن و نارس همراه است، رو به فزونی گذارد. امروز همه ما مکلفيم همانگونــه که به حفــظ محيط زيســت و آبوهوای محيط خود حســاس هستيم، نســبت به حقوق نوزاد و بهرهمنــدی او از مزايای زايمان طبيعی نيز حســاس باشــيم و اجــازه ندهيم منافــع فردی، قربانــی منافع نســلهای آينده شــود. به اميد روزی که همه کودکان کشور از نعمت تولد به روش طبيعی برخوردار شوند.

*عضو شورای عالی سازمان نظامپزشکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.