وسوسه دلار

جهش قابلتأمل ثبت سفارش واردات با ارز 4200 توماني

Shargh - - صفحه اول -

شــرق: ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسیاري از فعــالان اقتصــادي و متقاضیان ارز را بــا کمبود ارز مواجه کرده، اما براي بســیاري نرخ جذابي اســت و آنها را به فعالیت بیشتر واداشته است. میزان واردات با نرخ چهارهزارو 200 توماني در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدي را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدایي سال گذشته میزان واردات ثبتشده 12 میلیــارددلار بود و در فروردین و اردیبهشــت به 20 میلیارددلار رسیده اســت. کارشناسان این اتفاق را مثبــت ارزیابــي نميکننــد و معتقدنــد بیش از دوبرابرشــدن میزان واردات بهدلیــل تفاوت نرخ ارز رســمي و نرخ معاملهشــده در بازار غیررسمي رخ داده اســت. موضوع دیگري که کارشناســان بر آن تأکید ميکنند این اســت که در زمان تعدیل نرخ ارز و نرخ ارز تخصیصي ارزانتر از نرخ بازار غیررســمي، تقاضاي ثبت ســفارش واردات افزایــش ميیابد و تقاضاي واقعي از غیرواقعي را نميتوان تشــخیص داد. بســیاري از افراد بهواســطه دسترسي به رانت، بهعنــوان واردکننده، از ارز چهارهــزارو 200 توماني بهرهمند ميشــوند بدون اینکه میزان ارز عرضهشده به آنها به تولید مولدي منجر شود. باتوجه به اینکه نرخ چهارهزارو 200 تومان تعیینشده براي تأمین ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 توماني با نرخ ارز معاملهشــده در بازار غیررسمي دارد، بخشي از ثبت سفارشها منجر به ورود کالا نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.