روزنامهنگاران زير يك سقف

شمسالواعظين: انباشت مطالبات خطرناک است

Shargh - - سياست - ادامه در صفحه 15

شرق: افطاري انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران با حضــور صدهــا روزنامهنگار و در ســالن تاش وزارت کار برگزار شــد. در اين نشســت، چهرههاي شناختهشدهاي از نسلهاي مختلف روزنامهنگاران حضور داشــتند؛ ســردبيران، مديرمسئولان، برخي وکاي دادگستري و نمايندگان مجلس.

عباس عبدي، رئيس هيئتمديره انجمن صنفي روزنامهنگاران اســتان تهران، پشت تريبون رفته و گفت: «قصد ســخنراني ندارم. بــه همه همکاران عزيــز و ميهمانان گرامي خوشــامد ميگويم. پس از حدود ۱۰ ســال چنين جمعي را تشکيل دادهايم. اميدواريم که انجمن صنفــي روزنامهنگاران ايران که خانه همه ما اســت، بهزودي بازگشايي شود و دوباره به روزهاي اوج رسانهاي بازگرديم؛ روزهايي که جامعه سرشار از اميد به آينده بود».

ماشــاءالله شــمسالواعظين، از روزنامهنگاران قديمي که اين ســالها با بيمهــري برخي نهادها مواجه شــده نيز دربــاره وضعيــت انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران ســخن گفــت؛ اينکه «تقاضاي نزديــک به چهار هــزار عضو اين انجمــن برگزاري مجامع عمومي اين صنف بوده که براي ســالها با آن موافقت نشــد. حالا در همين زمينه هيئتمديره انجمــن صنفــي روزنامهنــگاران ايران خواســته صميمانهاي دارد؛ بگذاريد انتخابات برگزار شود، ما نامزد نميشويم، بگذاريد يک عده ديگر سر کار بيايند. مــا نميخواهيــم مادامالعمر در پــي اداره انجمن باشــيم، اما يادمان باشــد که هنوز ســايه مطالبات روزنامهنگاران قبــل از من درباره امور ســنديکايي بر ســر من يکي ســنگيني ميکنــد. مطالبه صنفي که مورد توجه قرار نگيرد، از نســلي به نســل ديگر منتقل ميشود، اما حذف نخواهد شد. ميخواستيم مجمع عمومي انجمن صنفــي روزنامهنگاران را با چهار هــزار عضو برگزار کنيم و برخي مســئولان با اين خواسته بهحق موافقت نکردند. البته بماند که بســتن درِ انجمن صنفي روزنامهنگاران از سال 88 به بعد اقدام نادرستي بود».

او همچنيــن تأکيد کرده: «نگران انباشتهشــدن مســائل صنفــي و حرفهاي هســتم. براي کشــور خطرنــاک اســت. نســل به نســل ايــن مطالبات سينهبهسينه ميرود و بالاخره بايد فردي و نهادي پيدا شــود تا خود را در قبال اين مطالبات پاسخگو بداند. بايد توجه کنيد که انباشت مطالبات و تعليق امور، خطرناک اســت. متأسفانه هر جاي کشور که نــگاه کنيم، يــک موضوع معلق هســت که هنوز تکليفش مشــخص نشده اســت. اميدوارم از يک جايي اين موضــوع خاتمه پيدا کند. يکي از بهترين مسيرها، رشد و توســعه نهادهاي مدني و حضور انجمنهاي صنفي و سنديکايي است.»

قدمت سنديکاي روزنامهنگاران مصر؛ 1864

شمسالواعظين، از روزنامهنگاران پيشکسوت، با اشــاره به ديداري که از کشور مصر داشته است، گفت: «در ابتداي درِ ورودي سنديکاي روزنامهنگاري مصر نوشته تأسيس ۱86۴. هيچوقت يادم نميرود وقتي وارد ساختمان سنديکاي روزنامهنگاران مصر و وقتــي وارد نهادهاي مدني ميشــديم، در واقع وارد تاريخي ميشديم که به صورت بتنآرمه کشور را محکم نگه داشــته بود. همانطور که ميدانيد مصر هم چندان کشور پيشرويي از نظر آزادي بيان و آزادي مطبوعــات نبود، بهويژه بعــد از کودتاي ژنرال سيسي. مکتب روزنامهنگاري مصر هنوز در سراسر خاورميانه و جهان عرب پيشرو است و اکثر مجريان شــبکههاي معتبر جهان و روزنامهنگاران موفــق، در مدرســه و کاسهــاي روزنامه مصر تحصيل کردهاند».

او اشــاره کرد تمام اين مقدمه بــراي يادآوري اين نکته اســت: «پيش از انقاب ايران، سنديکاي روزنامهنــگاران ايران و دو روزنامــه اگرچه رقيب کيهان و اطاعات، همســطح روزنامهنگاري مدرن منطقه و خاورميانه نظير الاهرام حرکت ميکردند و روزنامهنــگاري مــدرن را در کشــور مديريــت ميکردند. پس از گذشت ۴۰ سال ما نبايد خواهان بازگشــت به نقطه ماقبل ۴۰ سال شويم و نبايد به عقب بازگرديم و براي کشور خوب نيست و درست نيست. همهچيز را نبايد موقتي کرد. وقتي شما يك نهــاد حرفهاي و صنفي را سياســي و نظير احزاب سياسي جلوه ميدهيد، آرامآرام اين موقتيبودن و موقتينگاهکردن به خود دولتمردان نيز بازميگردد. بگذاريد اين مسائل تمام شود. بگذاريد نقطه پاياني بر حل اين مسائل گذاشته شود».

قصد نامزدشدن نداريم

او بهعنوان رئيــس هيئتمديره انجمن صنفي ايران به يکي از سخنان حجتالاسام اژهاي اشاره کرد و خواســتار اين شــد که اجازه برگزاري مجمع عمومــي اين نهــاد صنفي داده شــود و تأکيد کرد که «اعضــاي هيئتمديره قصد ادامــه حضور در اين هيئتمديره و نامزدشــدن بــراي هيئتمديره را ندارنــد. خــود مــن بهعنــوان يك عضو شــايد بخواهم بازنشســته شوم. هرچند قلم و نويسندگي بازنشســتگي نــدارد، امــا بهدليــل دورهايکردن مديريــت انجمنهاي حرفــهاي و صنفي مطمئن باشند از اين هفت نفر حتي يك نفر هم قصد تجديد حضــور خود را ندارد. ما ميخواهيم نســل بعدي بيايد انجمن جديــد را مديريت کند و پيش ببرد. او همچنين ابراز اميدواري کرد: «اين پيام ســازنده به گوش مسئولان برسد و ما را از اين رسالت سنگيني که بر دوش داريم برهانند تا مديريت نســل بعدي را خود نســل بعد بر عهده داشته باشند». او ادامه داد: «البتــه روزنامهنگاري روزنامهنگار اســت که آزاديخواه باشد، ضد سانسور، طرفدار آزادي بيان و... باشــد. اميدوارم اين وضعيت به شــکل عادي اســتمرار پيدا کنــد و شــاهد اراده روزنامهنگاران براي ادامه مســير انجمن صنفــي روزنامهنگاران ايران باشــيم. اميدوارم با توجه به اين خواسته نه روزنامهنگاران آزار ببينند نه مسئولان.»

ما بيشماريم

فريدون صديقي سخنران پاياني اين مراسم بود که با مطايبه ســخن خود را شروع کرد: «آن موقع که جوان بوديم، پرپشت بوديم، سيگار ميکشيديم، باســواد بوديم، کم بوديم، اما انبوه شــديم، اضافه شــديم تا شــما آمديد. خرســندم و پر از شعف و احترامم که هر روز داريد متکثر ميشويد، بيشمار ميشــويد و هر صدايي را بايد فرياد بزنيد، گروهي از ما هســتند تا فرياد بزنند». او يــادي کرد از چند اســم بزرگ عرصه قلم و فرهنگ که در چند سال گذشــته به خــاك تن ســپردند: «مهدي ســحابي ارجمندم، اســتادم عليرضا فرهمند، حسين قندي عزيزم، محمد حيدري و... و بســياري از کساني که در اين مدت رفتند. آرزو دارم که بيشــمارتر از قبل باشــيد و باشــيم». از ديگر افراد درگذشته در يکي، دو سال گذشته نظير محمدرضا رستمي، مردوخي، عطارپور، مهدي نعمتزاده، عليرضا تلياني، مريم زنگنه و.... نيز ياد شــد، همچنين استادان و بزرگان روزنامهنگاري شــرکتکننده در مراسم بارها مورد تشويق قرار گرفتند و عکسي يادگاري با حضور وزير کار در پايان مراسم گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.