مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نرمال هگزان توام با ارزيابي كيفي)نوبت دوم(

Shargh - - اقتصاد - روابط عمومي پتروشيمي جم

مناقص�ه عمومي دو مرحله اي تأمين نرمال هگ�زان توام با ارزيابي كيفي شركت پتروشيمی جم در نظر دارد تأمين نرمال هگزان به مقدار 3.500.000 كيلو گرم مورد نياز مجتمع خود را براس�اس ش�رايط مندرج در مدارک و اسناد و از طريق مناقصه، به تأمين كننده واجد شرايط واگذار نمايد. - شماره مناقصه: 97-JPC-08 -دستگاه نظارت: اداره فرآيند شركت پتروشيمی جم -مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 3.000.000.000)سه ميليارد( ريال -ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. -شركت پتروش�يمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است. -درياف�ت اس�ناد: تأمي�ن كنن�دگان واج�د ش�رايط م�ي توانن�د پس از انتش�ار آگه�ي دردو نوبت، نس�بت به دريافت اس�ناد مناقصه با در دس�ت داش�تن معرفينامه و كارت شناس�ائي، تا پايان وقت اداري روز س�ه ش�نبه )ساعت 00/16( مورخه 03/29/97 )به آدرس دفتر مركزي شركت پتروشيمي جم واقع در تهران، طبقه سوم، بخش مناقصات واحد تداركات( اقدام نمايند. -تحويل پاكات: اسناد مناقصه بايستی توسط اشخاص مجاز تکميل، امضا و ممهور ش�ود و توس�ط نماينده مناقصه گربا در دست داشتن معرفينامه وكارت شناس�ائي حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه)س�اعت 16/00) مورخه 04/16/97 نس�بت به تحويل پاكات ال�ف، ب، جو دبصورت يکجا و در پ�اكات جداگانه به دبيرخانه محرمانه حراس�ت واقع در دفتر مركزي طبقه دوم اقدام نمايند. بديهي اس�ت به پيش�نهاداتي كه پس از اين تاري�خ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد ش�د. همچنين درصورت كس�ب امتياز لازم در ارزيابي ها نسبت به افتتاح پاكات مالي اقدام مي گردد. -نشاني دفتر مركزي: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پلاک 27 -تلف�ن تم�اس : 88656482-7-021 -نماب�ر: 021-88771426 تأييد وصول نمابر: 88654545 داخلي 132 و 133

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.