آینه

Shargh - - دیپلماسي - politics@sharghdaily.ir

دموکراسی مستقیما، ولی ناقص!

عباس عبــدی: ... اقدامــی که چنــد نفر از نمایندگان مجلس هنگام بررسی لایحه مربوط به الحاق به FATF کردند، نمونه بارزی از توصیه به تعطیلی عقل و منتفیکردن مسئولیت نمایندگی و کوشــش برای صحنهســازی جهت پیشــبرد اهداف معدودی از آنــان و گروههای ذینفع در بیــرون از مجلس اســت... . متأســفانه فقط در ایــران میتوانیــم ببینیم که عــدهای بدون آنکه کوچکترین آشــنایی با مســئلهای داشته باشند، در موافقــت یا مخالفت با آن مســئله با صدای بلند داد ســخن میدهند، درحالیکه بلد نیستند نام آن مســئله را بهدرســتی تلفظ کنند... . بعید است تعداد کسانی که از خوب و بد این موضوع اطلاع دارند، به بیشتر از صدها نفر برسد. چگونه ممکن اســت که مردم عادی با دیدن یک طومار له یا علیه آن نظر صائبی دهند؟ ... یکی از عللی کــه برای مخالفــت برخی افراد بــا FATF بیان میشود، کوشش برای تنگکردن حلقه محاصره تحریمها و مشروعکردن تحریمهای آمریکاست. تا بلکه نیروهای فاســدی کــه از طریق دورزدن تحریمها به ثروتهای کلان رسیدند، دوباره وارد میدان شوند. شــاید هیچکدام از نمایندگان از این چارچوب بــه مخالفت بــا FATF نپرداختهاند، ولی دستهای پشــتپرده را میتوان در تشدید اینگونــه موضوعات جســتوجو کــرد. منافع حاصــل از تحریمها حرف یک قــران و دو قران نیست، بحث هزاران میلیارد است.

سمتوسوی مسکن در بیست کامنت

نتایج نظرســنجی ]از صاحبنظــران[ درباره علل پرشهای مکرر قیمت مســکن و همچنین افزایــش تقاضــای ســرمایهگذاری در صحنــه معامــلات ملک نشــان میدهد پنــج فاکتور از جمله شــوکهای ارزی، نرخ سود بانکی و نوعی نااطمینانــی عمومــی بــه آینده اقتصــاد باعث رخدادهــای اخیر در بازار ملک شــده اســت... . خطــری که هماکنون رونق معاملات مســکن را تهدید میکند، تبعات تکرار رشــد شــدید قیمت اســت. آنطورکه کارشناســان در این نظرسنجی کامنت دادهاند، افزایش بیشــتر قیمت مســکن بازی باخت-باخت را در معاملات رقم میزند و نتیجه آن بازگشت زودهنگام رکود به بازار خرید و فروش آپارتمان در تابستان خواهد بود. مهمترین راهکارهای توصیهشده برای کنترل تورم مسکن، بر «سیاستگذاری چهارضلعی برای آینده بازار، بهکارگیری اهرمهای مؤثر مالیاتی برای مقابله با سفتهبازی و همچنین انتشار سیگنالهای مثبت در جامعــه برای کاهش تورم انتظــاری و تغییر احساس منفی به آینده» تأکید دارد.

مشکل ما کمبود دانش نیست

در گفتوگو با عیســی کلانتری: به نظر من ما در کشور پتانسیل علمی کافی را برای حل مسئله آب داریم و با کشورهای توسعهیافته دنیا فاصله معناداری نداریم. یعنی میخواهم بگویم مشکل ما نبود دانش نیست بلکه ما از نبود اراده سیاسی قوی برای اجرای تصمیمهای بزرگ رنج میبریم و این هم یک موضوع داخلی اســت و ربطی به بیگانگان ندارد. یعنی اگر خودمان عقلانی عمل کنیم، پایداری ســرزمینمان را تضمین میکنیم. بایــد تصمیمهای بزرگ بگیریــم و خودمان را با شــرایط کمآبی تطبیق بدهیــم. دولت در این راه مصمم اســت امــا کار دولت بهتنهایی نیســت. ملت و مجموعه قوا باید برای اجرائیشــدن این تصمیمهای بزرگ متحد و هماهنگ عمل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.